کلیدواژه‌ها = زیست اقلیم
تعداد مقالات: 1
1. پهنه‌بندی اقلیمی آسایش گردشگری جنگل در استان چهار‌محال و بختیاری (مطالعه موردی: سامان عرفی منج)

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 479-493

اعظم فدائی تهرانی؛ جهانگیر فقهی؛ بیت الله محمودی؛ مقداد جورغلامی