کلیدواژه‌ها = "شبیه‌ساز غبار"
بررسی برخی واکنش‌های فیزیولوژیکی گونه‌های برگ نو و کاج به تنش ریزگردها

دوره 69، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1027-1039

10.22059/jne.2017.118581.866

اعظم طاهری انالوجه؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ حمید سودایی زاده