کلیدواژه‌ها = رویکرد IUCN
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی فرایند پایداری در سطوح محلی بر‌اساس رویکرد IUCN مطالعة نمونه: ناحیة عرفی منج در شهرستان لردگان

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 653-663

بیت الله محمودی؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ محمد عواطفی همت