نویسنده = لعبت تقوی
ارزیابی شاخص‌های ریسک سلامت اکولوژیک و انسانی فلزات (کادمیوم و سرب) در گرد و غبار ریزشی ساختمان‌های دانشگاه علوم و تحقیقات

دوره 76، شماره 2، تیر 1402، صفحه 271-283

10.22059/jne.2022.348809.2472

پرستو عسگری؛ لعبت تقوی؛ علی ماشینچیان مرادی


تحلیل و بررسی شبکة همکاری مدیریت محیط ‌زیست به‌منظور توسعة گردشگری در جزیرة قشم

دوره 75، ویژه نامه محیط زیست ساحلی و دریایی، اسفند 1401، صفحه 138-148

10.22059/jne.2022.331456.2302

اردشیر شایسته؛ محسن دهقانی؛ سید مهدی جبارزاده؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ لعبت تقوی


بررسی میزان فلزات سنگین در نمونه‌های خاک قبل از کشت و بعد از برداشت برنج در استان مازندران؛ مطالعة شاخص‌های پتانسیل ریسک اکولوژیک و آلودگی یکپارچه

دوره 75، شماره 4، آبان 1401، صفحه 702-715

10.22059/jne.2022.340866.2415

محبوبه نوذری؛ عباس اسماعیلی ساری؛ علی ماشینچیان مرادی؛ نادر بهرامی فر؛ لعبت تقوی