نویسنده = محمد رضا جلوخانی نیارکی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین مناطق بهینة دفن پسماند با تأکید بر روند گسترش شهری براساس تلفیق مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و میانگین وزنی مرتب شده

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 949-969

سامان نادی زاده شورابه؛ نجمه نیسانی سامانی؛ محمد رضا جلوخانی نیارکی