نویسنده = آصف درویشی
تعداد مقالات: 1
1. بارزسازی تغییرات و پویایی کاربری‏ ها و پوشش اراضی در ذخیره‏ گاه زیست‌کرۀ‏ ارسباران (1366‌ـ 1390)

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 559-572

آصف درویشی؛ سیما فاخران؛ علیرضا سفیانیان؛ مهدی قربانی