نویسنده = هاجر آبیار
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه عملکرد باکتری هالوتولرانت Micrococcus luteus در حذف زیستی فلز روی

دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 487-504

راضیه لموچی؛ علیرضا صفاهیه؛ نگین سلامات؛ هاجر آبیار