مدل‌سازی توزیع فضایی ظرفیت خدمات اکوسیستمی چندگانه در فرآیند برنامه‌ریزی منطقة حفاظت‌شدة مانشت و قلارنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکدة منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

10.22059/jne.2023.367544.2617

چکیده

ارزیابی توزیع فضایی خدمات اکوسیستمی ذخایر طبیعی برای حفاظت از محیط­ زیست اکولوژیک، ترویج حفاظت و توسعه و مدیریت زمین ضروری است. در این راستا، مطالعة حاضر با هدف مدل ­سازی خدمات اکوسیستمی ذخیرة کربن، کیفیت زیستگاه و خروج مواد مغذی با استفاده از نرم ­افزار InVEST و خدمت تفرج از طریق ترکیب چند شاخص در نرم­افزار GIS در منطقة حفاظت‌شدة مانشت و قلارنگ انجام شده است. همچنین، نقاط داغ ارائة خدمات، برای اولویت­ بندی اقدامات حفاظتی، با استفاده از آمارGetis-ord Gi∗  نقشه­ برداری شد. به‌منظور بررسی تغییرات الگوی سیمای سرزمین، نیز از سنجده­ های سیمای سرزمین استفاده شد. نتایج نشان داد که تناسب ذخیرة کربن، کیفیت زیستگاه و تفرج در مناطق شمالی و شرقی منطقة مورد مطالعه بیشتر از مناطق جنوبی و غربی است، در حالی که خروج نیتروژن در مناطق مرکزی بیشتر از سایر مناطق است. بیشترین ذخیرة کربن، کیفیت زیستگاه و تفرج برای زمین جنگلی مشاهده شد. به‌همین ترتیب، بالاترین خروج مادة مغذی در زمین­ های کشاورزی بود. همچنین نتایج توزیع فضایی کل خدمات اکوسیستمی نشان داد که تجمع نقاط داغ در مناطق با پوشش جنگلی است که بیشترین نقش را در عرضة خدمات اکوسیستمی دارند. نتایج این مطالعه با اطلاعات در مورد توزیع فضایی خدمات، امکان شناسایی مناطق با بیشترین مزایای خدمات اکوسیستمی را فراهم می­کند که می­ تواند در راستای سیاست­ های استفاده از زمین برای توسعة پایدار مفید واقع شود. در نهایت، این نتایج می­ تواند مرجعی برای منطقة حفاظت‌شدة مانشت و قلارنگ و سایر مناطق طبیعی برای توجه به هر دو مقولة حفاظت محیط­ زیست و توسعه باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling the spatial distribution of multiple ecosystem service capacity in the planning process Manasht and Ghalarang protected area

نویسنده [English]

  • Fatemeh Mohammadyari

Department of Environmental Engineering, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran. Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

چکیده [English]

Assessment spatial distribution of the ecosystem services of nature reserves is necessary to the protection of ecological environment, promote conservation and development and land management. To that end, the present study aims to model the ecosystem services of carbon storage, habitat quality and nutrient export using the InVEST software and recreation software through the combination of several indicators in GIS software in the protected area of Maneshet and Qalarang. In addition, the service provisioning hotspots, was mapped for prioritize conservation measures, using Getis-ord Gi∗ statistics. in order to examine landscape pattern changes, landscape metrics were also used. The results Indicated that the suitability of carbon storage, habitat quality and recreation in the northern and eastern regions of the study area is more than the southern and western regions, while the nutrient exports is higher in the central regions than other regions. The highest carbon storage, habitat quality, and recreation were observed for the forest land. Likewise, it was the highest nutrient in agricultural land. Also, the results of the spatial distribution of all ecosystem services showed that hotspots are concentrated in areas with forest cover, which play the greatest role in supply ecosystem services. The results of this study, with information about the spatial distribution of services, provide the possibility of identifying the areas with the greatest benefits of ecosystem services, which can be useful in line with land use policies for sustainable development. Eventually, these results can provide some reference for Manasht and Ghalarang protected area and other nature areas to give consideration to both categories of environmental protection and development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protected Areas
  • Ecosystems Services mapping
  • Service supply hotspots
  • Land use
Ahmadi Mirghaed, F., Souri, B., 2022. Effect of landscape fragmentation on soil quality and ecosystem services in land use and landform types. Environmental Earth Sciences 81(12), 330.
Babbar, D., Areendran, G., Sahana, M., Sarma, K., Raj, K., Sivadas, A., 2021. Assessment and prediction of carbon sequestration using Markov chain and InVEST model in Sariska Tiger Reserve, India. Journal of Cleaner Production 278, 123333.
Badamfirooz, J., zarandian, A., mousazadeh, R., Azimi, S., 2019. Land use change impacts and cost estimation of capacity loss of carbon storage and sequestration in the Hyrcanian forested landscape using InVEST model, Forest Research and Development 5(2), 293-316. (In Persian)
Baude, M., Meyer, B. C., 2023. Changes in landscape structure and ecosystem services since 1850 analyzed using landscape metrics in two German municipalities. Ecological Indicators 152, 110365.
Chaharahy, Z., Pourebrahim, S., Pejmman, A.H., 2022. Spatial Analysis and Prioritization of Cultural Ecosystem Services: Modeling the Suitability of Recreational Services. Town and Country Planning 14(1), 317-345. (In Persian)
Díaz, S., Settele, J., Brondízio, E.S., Ngo, H.T., Agard, J., Arneth, A., Balvanera, P., Brauman, K.A., Butchart, S.H., Chan, K.M. and Garibaldi, L.A., 2019. Pervasive human-driven decline of life on Earth points to the need for transformative change. Science 366(6471), eaax3100.
Duan, H., Yu, X., 2022. Linking landscape characteristics to shorebird habitat quality changes in a key stopover site along the East Asian–Australasian Flyway migratory route. Ecological Indicators 144:109490.
Fadaei, E., Mirsanjari, M.M., Amiri, M.J., 2020. Modeling of Ecosystem Services based on Land Cover Change and Land Use Using InVEST Software in Jahannama Conservation Area (Case: Carbon Sequestration Ecosystem Service), Town and Country Planning 12(1), 153-173. (In Persian)
Gong, J., Cao, E., Xie, Y., Xu, C., Li, H., Yan, L., 2021. Integrating ecosystem services and landscape ecological risk into adaptive management: insights from a western mountain-basin aream China. Journal of Environmental Management 281: 111817
Graves, R.A., Williamson, M.A., Belote, R.T., Brandt, J.S., 2019. Quantifying the contribution of conservation easements to large-landscape conservation. Biological Conservation 232, 83-96.
Hatan, S., Fleischer, A., Tchetchik, A., 2021. Economic valuation of cultural ecosystem services: The case of landscape aesthetics in the agritourism market. Ecological Economics 184, 107005.
Hu, Y., Chen, Y. Wu, S.H., 2021. Synergy between the Convention on Biological Diversity and the UNFCCC in China. Advances in Climate Change Research 12(2), 287-295.
Kong, I., Sarmiento, F.O., Mu, L., 2023. Crowdsourced text analysis to characterize the US National Parks based on cultural ecosystem services. Landscape and Urban Planning 233, 104692.
Lei, J., Chen, Y., Li, L., Chen, Z., Chen, X., Wu, T., Li, Y., 2022. Spatiotemporal change of habitat quality in Hainan Island of China based on changes in land use. Ecological Indicators 145, 109707.
Li, B., Yang, Y., Jiao, L., Yang, M., Li, T., 2023. Selecting ecologically appropriate scales to assess landscape ecological risk in megacity Beijing, China. Ecological Indicators 154, 110780.
Lin, Y.P., Lin, W.C., Wang, Y.C., Lien, W.Y., Huang, T., Hsu, C.C., Schmeller, D.S., Crossman, N.D., 2017. Systematically designating conservation areas for protecting habitat quality and multiple ecosystem services. Environmental Modelling & Software 90, 126-146.
Liang, Y., Hashimoto, S., Liu, L., 2021. Integrated assessment of land-use/land-cover dynamics on carbon storage services in the Loess Plateau of China from 1995 to 2050. Ecological Indicators 120, 106939.
Luo, Q., Bao, Y., Wang, Z., Chen, X., Wei, W., Fang, Z., 2023. Vulnerability assessment of urban remnant mountain ecosystems based on ecological sensitivity and ecosystem services. Ecological Indicators 151, 110314.
Ma, S., Wang, L.J., Zhu, D., Zhang, J., 2021. Spatiotemporal changes in ecosystem services in the conservation priorities of the southern hill and mountain belt, China. Ecological Indicators 122, 107225.
Mohammadyari, F., Mirsanjari, M.M., Zarandian, A., 2018. Evaluating Ecological Networks of Urban Landscape (Case Study: Karaj Metropolis), Town and Country Planning10(2), 225-247. (in Persian)
Mohammadyari, F., Zarandian, A., Mirsanjari, M.M., Suziedelyte Visockiene, J., Tumeliene, E., 2023. Modelling Impact of Urban Expansion on Ecosystem Services: A Scenario-Based Approach in a Mixed Natural/Urbanised Landscape. Land 12(2), 291.
Mohammadyari, F., Tvakoli, M., Aghdar, H. 2016. Assessment and zoning of groundwater quality in agricultural areas of Mehran and Dehloran with geostatistical methods. Irrigation Sciences and Engineering 39(4), 71-83. (in Persian)
Nie, Y., Zhang, X., Yang, Y., Liu, Z., He, C., Chen, X., Lu, T., 2023. Assessing the impacts of historical and future land-use/cover change on habitat quality in the urbanizing Lhasa River Basin on the Tibetan Plateau. Ecological Indicators 148, 110147.
Plieninger, T., Torralba, M., Hartel, T. and Fagerholm, N., 2019. Perceived ecosystem services synergies, trade-offs, and bundles in European high nature value farming landscapes. Landscape Ecology 34, 1565-1581.
Rezapour Andabili, N., Mirsanjari, M.M., Zarandian, A., 2022. Aquaculture Services of Qarah Qeshlaq Wetland Ecosystem, Physical Geography Research Quarterly 54(3), 429-444. (in Persian)
Shakya, B., Uddin, K., Yi, S., Bhatta, L.D., Lodhi, M.S., Htun, N.Z., Yang, Y., 2021. Mapping of the ecosystem services flow from three protected areas in the far-eastern Himalayan Landscape: An impetus to regional cooperation. Ecosystem Services 47, 101222.
Sharp, R., Tallis, HT., Ricketts, T., Guerry, AD., Wood, SA., Chapin-Kramer. B., 2020. InVEST 3.8.0 user’s Guide. The Natural Capital Project, Stanford
Shuangao, W., Padmanaban, R., Mbanze, A.A., Silva, J.M.N., Shamsudeen, M., Cabral, P., Campos, F.S., 2021. Using satellite image fusion to evaluate the impact of land use changes on ecosystem services and their economic values. Remote Sensing 13(5), 851.
Tavakoli, M., Mohammadyari, F., 2023. Modeling the spatial distribution of multiple ecosystem services in Ilam dam watershed, Western Iran: Identification of areas for spatial planning. Urban Ecosystems 26(2), 459-478.
Urbina-Cardona, N., Cardona, V.O., Cuellar, S., 2023. Uncovering thematic biases in ecosystem services mapping: Knowledge shortfalls and challenges for use in conservation. Biological Conservation 283, 110086.
Vallecilo, S., La Notte, A., Ferrini, S., Maes, J. 2019. How ecosystem services are changing an accounting application at the Eu level.  Ecosystem Services 40, 1011-1018.
Wang, Y.H., Ding, J.L., Li, X.H., Zhang, J.Y., Ma, G.L., 2022. Impact of LUCC on ecosystem services values in the Yili River based on an intensity analysis model. Acta Ecologica Sinica 42(8), 3106-3118.
Yang, Y., 2021. Evolution of habitat quality and association with land-use changes in mountainous areas: A case study of the Taihang Mountains in Hebei Province, China. Ecological Indicators 129, 107967.
Yang, X., Ji, G., Wang, C., Zuo, J., Yang, H., Xu, J., Chen, R., 2019. Modeling nitrogen and phosphorus export with InVEST model in Bosten Lake basin of Northwest China. PLoS One 14(7), e0220299.
Yohannes, H., Soromessa, T., Argaw, M., Warkineh, B., 2021. Spatio-temporal changes in ecosystem service bundles and hotspots in Beressa watershed of the Ethiopian highlands: Implications for landscape management. Environmental Challenges 5, 100324.
Zarandian, A., Baral, H., Stork, N.E., Ling, M.A., Yavari, A.R., Jafari, H.R., Amirnejad, H., 2017. Modeling of ecosystem services informs spatial planning in lands adjacent to the Sarvelat and Javaherdasht protected area in northern Iran. Land Use Policy 61, 487-500.
Zarandian, A., Mohammadyari, F., Mirsanjari, M.M., Visockiene, J.S., 2023. Scenario modeling to predict changes in land use/cover using Land Change Modeler and InVEST model: a case study of Karaj Metropolis, Iran. Environmental Monitoring and Assessment 195(2), 273.
Zhang, K., Gao, J., Zou, C., Lin, N., Yu, D., Cao, B., Wang, Y., 2020. Expansion of protected area networks integrating ecosystem service and social-ecological coordination. Global Ecology and Conservation 24, e01298.
Zhang, B., Li, L., 2023. Evaluation of ecosystem service value and vulnerability analysis of China national nature reserves: A case study of Shennongjia Forest Region. Ecological Indicators 149, 110188.
Zhang, X., Liao, L., Huang, Y., Fang, Q., Lan, S., Chi, M., 2023. Conservation Outcome Assessment of Wuyishan Protected Areas Based on InVEST and Propensity Score Matching. Global Ecology and Conservation 45, e02516.
Zhao, Y., You, W., Lin, X., He, D., 2023. Assessing the supply and demand linkage of cultural ecosystem services in a typical county-level city with protected areas in China. Ecological Indicators 147, 109992.