بررسی اثر سطوح مختلف کمپوست و ورمی‌کمپوست سنبل آبی به عنوان بستر کاشت دورگ لیلیوم (Oriental × Trumpet) رقم سرانو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. ساری

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

سنبل آبی یکی از علف‌هرزهای مهاجم جهان است که در سال‌های اخیر به‌عنوان تهدید جدی برای بیشتر تالاب‌های شمال کشور مطرح بوده است. هدف از پژوهش حاضر استفاده از کمپوست و ورمی‌کمپوست این گیاه به‌عنوان بستر کشت برای گل لیلیوم بود. ابتدا کمپوست و ورمی‌کمپوست سنبل آبی تهیه شد. آزمایش به‌صورت طرح کاملاً تصادفی با نه تیمار شامل پیت 50% + پرلیت 50% (تیمار شاهد) و درصدهای 25، 50، 75 و 100 درصد کمپوست و ورمی‌کمپوست به اجرا در آمد. نتایج نشان داد بیشترین ارتفاع گیاه و تعداد غنچه‌ی باز شده مربوط پیت +پرلیت بود اما تفاوت معناداری بین تیمار مذکور با بسترهای 25، 50، 75 کمپوست و 25 و 50 ورمی‌کمپوست وجود نداشت. بیشترین تعداد سوخک در کمپوست 25% تولید شد. حداکثر محتوای کلروفیل b مربوط به کمپوست 25 و 100 درصد بود. بیشترین ریشه‌ی هوایی در 100 درصد ورمی‌کمپوست مشاهده شد. بالاترین غلظت نیتروژن برگ در بستر حاوی 25% ورمی‌کمپوست بود. غلظت فسفر در تیمار پیت + پرلیت در حداکثر بود. کمترین غلظت پتاسیم در تیمار 75 و 100% ورمی‌کمپوست مشاهده شد. بیش‌ترین غلظت کلسیم برگ مربوط به تیمار پیت + پرلیت بود، که تفاوت معنی‌داری با تیمارهای 25 و 75% کمپوست نداشت. با توجه به نتایج بدست آمده کمپوست سنبل آبی و درصدهای پایین‌تر ورمی-کمپوست می‌تواند جایگزین بستر پیت، در پرورش گیاه لیلیوم رقم سرانو باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of compost and vermicompost of Eichhornia crassipes as a growing media for hybrid lily (Oriental × Trumpet) cv. Serano

نویسندگان [English]

  • ebrahim alami 1
  • Dr. mahnaz Dr. karimi 2
  • vida chalavi 1
1 Department of Horticultural Sciences, Faculty of crop Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

Eichhornia crassipes is one of the world’s most invasive aquatic weed which in recent years has been considered as a serious threat to most northern Iranian wetlands. The aim of this research was to investigate the effects of compost and vermicompost of this plant as a growing media for lily flower. First, compost and vermicompost were made of water hyacinth. The experiment was a completely randomized design with nine treatments including peat 50% + perlite 50% (control treatment) and 25%, 50%, 75% and 100% compost and vermicompost. Most of cultivars had significant effect on most traits. The highest plant height and number of open buds were produced in peat + perlite. The highest number of bulblet was in 25% compost. The maximum amount of chlorophyll b was in the 25 or 100% compost. The highest air root was found in 100% vermicompost. The concentration of phosphorus in Peat + perlite was maximal. The lowest concentration of potassium was observed in 75% and 100% vermicompost. The highest concentration of calcium was in Peat + perlite, which had no significant difference with 25 and 75% compost. According to the results, Eichhornia crassipes compost and lower vermicompost percentage could be a substitute for peat in lilium plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bulblet
  • Chlorophyll
  • Peat
  • Perlite
  • Weed