مطالعه توزیع مکانی و زمانی مواد مغذی، کلروفیل-آ و فراسنج‌های فیزیکوشیمیایی در آب‌های ساحلی بندر بوشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، استان تهران

چکیده

در این پژوهش، مواد مغذی، کلروفیل-آ و فراسنج‌های فیزیکی وشیمیایی نظیر شوری و pH در 23 ایستگاه در سواحل بندر بوشهر، با توجه به وجود نقاط حساسی همچون شناگاه‌ها و ورودی‌ روان‌آب‌های سطحی و فاضلاب‌ها در دو فصل گرم (شهریور 96) و سرد (بهمن 96)، اندازه‌گیری و مقایسه شدند. نتایج این مطالعه نشان‌دهنده بالا ‌بودن اکسیژن محلول و pH در مناطقی از آب‌های ساحلی است که احتمالاً به دلیل وجود اجتماعات گسترده‌ای از جلبک‌های دریایی در این ناحیه است. همچنین، نتایج نشان داد که نیترات، نیتریت، آمونیوم، سیلیکات، دما، هدایت الکتریکی، شوری، اکسیژن محلول و کلروفیل-آ دارای اختلاف معنی‌داری بین دو فصل می‌باشند (05/0>p). مقایسه فصل‌های سرد و گرم نشان‌دهنده درصد بالای غلظت نیترات و سیلیکات در منطقه مورد مطالعه است. غلظت نیترات و آمونیوم اندازه‌گیری‌شده در فصل سرد (به ترتیب µg/L 79/324 و µg/L 66/12) بسیار بیشتر از فصل گرم (به ترتیب µg/L 43/123 و µg/L 91/1) بود. همچنین در اکثر ایستگاه‌های نزدیک به ساحل غلظت نیترات بالاتری مشاهده گردید به طوری که غلظت آن در دو فصل در نقاط ساحلی µg/L 91/229 و در فاصله 5 کیلومتری از ساحل µg/L 56/81 تعیین شد. در کل با استفاده از یک شاخص تعیین کیفیت آب می‌توان گفت که، در زمان انجام این پژوهش، وضعیت آب سواحل شهر بوشهر از نظر میزان مواد مغذی و کلروفیل-آ در وضعیت خطرناکی قرار ندارد. نتایج بدست آمده از این پژوهش می‌تواند در بخش‌های سلامت شهروندان و محیط زیست و نیز در توسعه صنعت گردشگری بندر بوشهر توسط تصمیم‌گیران محلی مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatio-Temporal Variability of Nutrients, Chlorophyll a, and Physicochemical Parameters of Bushehr Coastal Waters

نویسندگان [English]

  • Ahmad Manbohi
  • Sara Gholamipoor
Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science
چکیده [English]

Here, the spatio-temporal variability of nutrients, chlorophyll a, and physicochemical parameters, with regard to sensitive zones such as swimming and recreational areas, and entrances of urban sewages, at 23 stations of coastal waters of Bushehr city were investigated in hot (September, 2017) and cold (January, 2018) seasons. The results show that the dissolved oxygen and pH values were high in some coastal areas. Macroalgae were extensively observed at these areas. Statistical results show that the temperature, electrical conductivity, salinity, dissolved oxygen values and concentrations of nitrate, nitrite, ammonium, and silicate have significant difference between the two seasons (p<0.05). Nitrate and silicate have higher percentage than other nutrients in both hot and cold seasons. The nitrate and ammonium concentrations were higher in clod season (were 324.79 µg/l and 12.66 µg/l, respectively) than in hot season (were 123.43 µg/l and 1.91 µg/l, respectively). Furthermore, in most of the coastal stations, the nitrate concentrations were high, so that the nitrate concentrations of the coastal stations and 5 km away from the coastline stations were 229.91 µg/l and 81.56 µg/l, respectively. In general, using a water quality index, it can be said that, at the time of doing this research, the nutrients and chlorophyll a status of Bushehr coastal water is not in a dangerous situation. The results of this study can be used by local decision makers in the health, environmental, and tourism sections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatio-temporal variability
  • nutrients
  • physicochemical parameters
  • Bushehr coastal waters