اثر رشد اقتصادی بر تخریب محیط زیست در منطقه خاورمیانه: کاربرد ردپای اکولوژیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز- دانشکده کشاورزی- بخش اقتصاد کشاورزی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

3 استادیار اقتصاد کشاورزی، بخش اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

4 دانشجوی اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

در این مطالعه اثر رشد اقتصادی، مصرف انرژی، ظرفیت زیستی و آزاد سازی تجاری بر ردپای اکولوژیکی مصرف بعنوان شاخصی از تخریب محیط زیست با استفاده از داده‌های پنل دوره 1990 الی 2013، مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمون های ایستایی، متغیرهای مورد استفاده در مدل همگی در سطح ایستا نبوده و با یکبار تفاضل گیری ایستا شدند. همچنین نتایج آزمون‌های پدرونی و کائو نشان داد که متغیرهای مورد استفاده هم‌جمع هستند. به منظور برآورد روابط بلندمدت میان متغیرها از روش FMOLS استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که یک رابطه مثبت و معنی‌دار میان ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی و یک رابطه منفی و معنی‌دار میان آزادسازی تجاری و ردپای اکولوژیکی وجود دارد. همچنین افزایش مصرف انرژی منجر به افزایش ردپای اکولوژیکی می‌شود. همچنین نتایج نشان داد که یک رابطه N شکل میان رد پای اکولوژیکی و رشد اقتصادی وجود دارد و این امر حاکی از آن است که افزایش رشد اقتصادی در این منطقه به تخریب بیشتر محیط زیست منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of economic growth on environmental degradation in Middle East region: application of ecological footprint

نویسندگان [English]

  • Mohhammad Hassan Tarazkar 1
  • Navid Kargar 2
  • Reza Esfanjari 3
  • Efat Ghorbaniyan 4
1 assistant professor of agricultural economics, Shiraz university
2 Ph. D. Student of Economics of Natural Resources and Environment, College of Agriculture, Shiraz University
3 Assistant Professor of Agricultural Economics, College of Agriculture, Gilan University
4 Ph. D. Student of Agricultural Economics, College of Agriculture, Shiraz University
چکیده [English]

This study examines the effects of economic growth, energy consumption, biological capacity and trade openness on the ecological footprint (EF) of consumption as index of environmental degradation using a panel data during the period 1990–2013. A number of panel unit root tests confirm that the data are first-difference stationary. Results from Pedroni and Kao panel co-integration tests show that the variables are co-integrated. Therefore, the panel Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS) method is then employed to estimate the long run relationship between the variables. The results indicate a positive and significant relationship between ecological footprint (EF) and biological capacity, and a negative and insignificant impact of trade openness on EF. Energy consumption is also led to increase EF. The results showed the N-shape relationship between EF and economic growth. Therefore, economic growth will lead to further environmental degradation in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • Ecological Footprint
  • Biological Capacity
  • Trade openness
  • Middle East