زیست پالایی خاک های آلوده به هیدرو کربن های آروماتیک چند حلقه ای توسط برخی گونه های قارچی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آلودگی محیط زیست، دانشکده مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشکده مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای (PAHs) به‌دلیل حضور وسیع آن در محیط و خواص سمیت، جهش‌زایی و سرطان‌زایی بعنوان یکی از مهمترین آلاینده‌های محیط زیست محسوب می‌شوند. این ترکیبات از آلاینده‌های اصلی خاک محسوب می‌شوند. یکی از روش‌های مؤثر، دوستدار محیط زیست و دارای توجیه اقتصادی، زیست پالایی خاک‌های آلوده می‌باشد. قارچ‌ها از موفق‌ترین ریزسازواره‌ها در حذف این ترکیبات شاخته شده‌اند. هدف از این مطالعه شناسایی قارچ های بومی و سازگار با ترکیبات PAH است تا با استفاده از آن جدایه‌ها نسبت به زیست پالایی این ترکیبات در خاک اقدام نمود. خاک آلوده در محل تجمع لجن های اسیدی حاصل از بازیافت روغن های مستعمل در اطراف شهرک صنعتی اشتهارد، بعنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید. برخی قارچ های بومی از جمله Aspergillus fumigatus ، Alternaria chlamydosporigena و Penicillium chrysogenum در منطقه آلوده شناسایی شد. برای آزمایش اثر بخشی قارچ ها در زیست پالایی PAHها، جدایه‌های شناسایی شده به خاک آلوده تلقیح گردید. پس از گذشت 21 و 50 روز از زمان تلقیح غلظت باقیمانده PAH‌ها با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی جرمی اندازه‌گیری شد. داده‌های حاصله با استفاده از نرم افزار Excel و بررسی میانگین و انحراف معیار داده‌ها و آزمون Tukey HSD برای مقایسه میانگین داده‌ها، تفسیر گردید. نتایج نشان داد هر سه گونه قارچی شناسایی شده در این مطالعه بطور قابل ملاحظه‌ای در حذف زیستی PAH ها مؤثر بودند. بطوریکه بیشترین میزان حذف مربوط به نفتالن و اسنافتن بدلیل فرار بودن این ترکیبات بود. حذف بنزو [a] پایرن که سرطان‌زاترین PAH و در عین حال دارای بیشترین وزن مولکولی در این مطالعه است، توسط جدایه‌های Aspergillus fumigatus ، Alternaria chlamydosporigena و Penicillium chrysogenum به ترتیب 50%، 40 %و 32% بوده است. علاوه بر این اختلاف معنی داری بین گونه های مختلف در کاهش غلظت انواع PAH در سطح α=.05 مشاهده گردید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Bioremediation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons contaminated soil by some fungal species

نویسندگان [English]

  • Sanaz Sabeti Mohammadi 1
  • Amir Hossein Hamidian 1
  • Nematollah Khorasani 2
  • Mohammad Javan-Nikkhah 3
  • Omid Atghia 4

1 Department of environmental pollution, Faculty of natural resources engineering, University of Tehran, Karaj, Iran

2 Department of environmenta, Faculty of natural resources engineering, University of Tehran, Karaj, Iran

3 Department of Plant Protection College of Agriculture and Natural Resources University of Tehran, Karaj, Iran

4 Department of Plant Protection College of Agriculture and Natural Resources University of Tehran

چکیده [English]

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are counted as important pollutants due to their ubiquitous occurrence and toxicity, mutagenic and carcinogenicity characteristics. They are counted as the main pollutants of soil. One of the most effective, environmentally friendly and cost-effective methods is bioremediation of contaminated soils. Fungi have been identified as the most successful microorganisms in the removal of these compounds. The purpose of this study was to identify endemic fungal strains compatible with PAH compounds. Contaminated dumping site of acidic sludge, produced from the recycling process of used oils in Eshtehard industrial complex was selected as the study area. Some endemic fungal species including Aspergillus fumigatus, Alternaria chlamydosporigena and Penicillium chrysogenum were isolated from contaminated soil and inoculated into contaminated soil. To examine the efficiency of fungal remediation of PAHs, after 21 and 50 days of inoculation, residual PAHs concentrations were measured by Gas chromatography mass spectrometry (GC/MS). The results interpreted by the mean and standard deviation of data using Excel software and comparison of means by Tukey HSD test. The results revealed that all three fungal species, identified in this study, were significantly effective in eliminating PAHs. The highest removal rate related to Naphthalene and Acenaphthene was due to the volatility of these compounds. Removal of Benzo [a] pyrene, which is the most cancerous PAH and has the highest molecular weight in this study, was 50%, 40% and 32% by Aspergillus fumigatus, Alternaria chlamydosporigena and Penicillium chrysogenum isolates, respectively. In addition, there was a significant difference between different species in reducing the concentration of different PAHs, at α = .05.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contaminated soil
  • Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)
  • fungal species
  • bioremediation
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), 2015, http://www.atsdr.cdc.gov/csem
Alikhani, H., Eskandari, S., 2016. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, pollution and bioremediation in soil. Tehran University Press, 201 p.
Altschul, S.F., Madden, T.L., Schäffer, A.A., Zhang, J., Zhang, Z., Miller, W., Lipman, D.J., 1997. Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search programs, Oxford University Press 3389–3402 Nucleic Acids Research, 1997, Vol. 25, No. 17.
Atagana, H.I., Haynes R.J. and Wallis F.M., 2003. Optimization of soil physical and chemical conditions for the bioremediation of creosote-contaminated soil. Biodegradation 14. P. 297–307.
Bishnoi, K., Rejender, K. and Bishnoi, N.R., 2007. Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons by white rot fungi Phanerochaete chrysosporium in sterile and unsterile soil. Journal of Scientific & Industrial research. Vol. 67. P. 538-542.
Bisht, D., Pandey, P., Bhargav, B., Sharma, S., Kumar, V., D.Sharma, K., 2015. Bioremediation of polyaromatic hydrocarbons (PAHs) using rhizosphere technology, Brazilian Journal of Microbiology 46, 1, 7-21.
Chaillan F, Flèche AL, Bury E, Phantavong Y, Grimont P, Saliot A, Oudot J (2004). Identification and biodegradation potential of tropical aerobic hydrocarbon-degrading microorganisms. Res. Microbiol. 155: 587-595.
Davis, M.W., Glaser, J.A., Evans, J.W., Lamar, R.T., 1993. Field evaluation of the lignin-degrading fungus Phanerochaete sordida to treat creosote-contaminated soil. Journal of Environmental Science and Technology 27, 2572±2576.
Haritash, A.K. and Kaushik, C.P., 2009. Biodegradation aspects of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs): A review. Journal of Hazardous Materials. Volume 169, issue 1-3, P. 1-15.
Jafari, A.J., Hassanpour, M., Gholam, M., Farzadkia, M., 2014.  A novel method for recovery of acidic sludge of used-motor oil reprocessing industries to bitumen using bentonite and SBS.  Iranian Journal of Health, Safety & Environment, 2014, Vol. 1, No. 2, pp. 59-66.
Kadri, T., Rouissi, T., Kaur B.S., Cledon, M., Sarma, S., Verma, M., 2016. Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) by fungal enzymes: A review. Journal of Environmental Sciences, JES-00935.
Khodaparast, S.A., Farhangi, S., Javan-Nikkhah, M., 2011. Fungi Kingdom. P. 820.
Koul, S., Fulekar, M.H., 2013.  Petrochemical Industrial Waste: Bioremediation Techniques.  International Journal of Advancements in Research & Technology, Volume 2, Issue 7. P. 211-257.
Mohsenzadeh, F., Chehregani, R. A., Akbari, M., 2012.Evaluation of oil removal efficiency and enzymatic activity in some fungal strains for bioremediation of petroleumpolluted soils. Iranian journal of environmental health science & engineering. 9(1); 26.
Novotný, Č., Erbanová, P., Šašek, V., Kubátová, A., Cajthaml, T., Lang, E., Krahl, J., Zadražil, J., 1999. Extracellular oxidative enzyme production and PAH removal in soil by exploratory mycelium of white rot fungi. Biodegradation Journal. Kluwer Academic Publishers. P. 159-168.
Olivier Potin, Catherine Rafin, Etienne Veignie., Bioremediation of an aged polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs)-contaminated soil by flamentous fungi isolated from the soil, International Biodeterioration & Biodegradation 54 (2004) 45 – 52.
Provisional Guidance for Quantitative Risk Assessment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. Available online: http://cfpub.epa.gov/ncea/cfm/recordisplay.cfm?deid=49732 (accessed on 15 August 2015).
Sanscartier D.2009. Field, laboratory and life-cycle studies on the bioremediation of Hydrocarbon- contaminated soils in cold and remote locations: Holistic approaches to the management of these soils in Northern Canada. NR57743, Royal Military College of Canada.
Shim, S.S., Kawamnoto K., Enzyme production activity of Phanerochaete chrysporium and degradation of pentachlorophenol in a bioreactor. Water research., No.36, pp. 4445-4454, 2002.
Singh, H., 2006. Mycoremediation(Fungal Bioremediation). A John Wiley & Sons, INC., Publication. P. 628.
United States Environmental Protection Agency) USEPA(, 2014, www.epa.gov/eg/toxic-and-priority-pollutants-under-clean-water-act
Willumsen, P.A., 1998, Surfactant-Enhanced Biodegradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PhD thesis, Department of Environmental Science and Engineering, Technical University of Denmark.
Winquist, E.,, Björklöf, k., Schultz,E., Räsänen, M., Salonen, K., Anasonye, F., Cajthaml, T., Steffen, K.T., Jørgensen, K.S., Tuomela, M., 2014. Bioremediation of PAH-contaminated soil with fungi e From lab9oratory to field scale, International Biodeterioration & Biodegradation 86. 238-247