مطالعه امکان سنجی مدل ارزش‌گذاری سرمایه محیط‌زیست در ایران (مطالعه موردی: شهرستان بن در استان چهارمحال و بختیاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصاد کشاورزی، کشاورزی منابع طبیعی و کویر شناسی، اردکان، اردکان، ایران

2 اقتصاد کشاورزی،کشاورزی منابع طبیعی و کویرشناسی، اردکان، اردکان، ایران

چکیده

رشد جمعیت و گسترش علوم و فنون باعث شده است که برداشت‌های بی‌رویه از منابع‌طبیعی منجر به مخاطره انداختن محیط‌زیست گردد. منابع طبیعی هر کشوری از زیربناهای مهم توسعه‌ی اقتصادی آن می‌باشد، این امر به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه مصداق بیشتری پیدا می-کند. برای مدیریت و بهره‌برداری پایدار از اکوسیستم‌های طبیعی و نیمه‌طبیعی داشتن اطلاعات کافی از ارزش‌های اقتصادی خدمات اکوسیستم-ها مورد نیاز می‌باشد. ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم‌ها با هدف جلوگیری از تخریب و بهره‌برداری بی رویه منابع‌طبیعی و تعدیل و اصلاح مجموعه محاسبات ملی انجام می‌گیرد. هدف از پژوهش حاضر برآورد ارزش سرمایه‌های محیط‌زیست شهرستان بن در سال 1395 است. در این مطالعه برای محاسبه ارزش اقنصادی سرمایه‌های بازاری محیط‌زیست از روش‌های اقتصاد مهندسی هزینه جایگزین و هزینه فرصت و برای برآورد ارزش اقتصادی سرمایه‌های غیربازاری محیط‌زیست از روش ارزش گذاری مشروط با بهره‌گیری از رهیافت ترجیحات اظهارشده و مدل لوجیت استفاده شده است. داده‌های مورد نیاز در این مطالعه شامل آمار و اطلاعات ثبت‌شده در ادارات استان و همچنین تکمیل 554 پرسش‌نامه انتخاب دوگانه دوبعدی در شهرستان بن در سال 1395 است. ارزش‌های غیر بازاری این شهرستان به دو بخش حفاظتی و تفریحی تقسیم شد. نتایج تحقیق نشان داد ارزش تفریحی و حفاظتی منطقه با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط به ترتیب؛ 96/37727 و 02/30420 میلیون ریال و ارزش بازاری با استفاده از روش هزینه فرصت، 16/3307107 میلیون ریال برآورد شد. ارزش کل سرمایه‌های زیست‌محیطی شهرستان بن 14/3375255 میلیون ریال در سال 1395 محاسبه شد که این ارزش حداقل سرمایه‌گذاری سیاست‌مداران در این منطقه را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the feasibility of investment inviroment in Iran valuation model (Case study Ben City in the province of Chahar Mahal and Bakhtiari)

نویسندگان [English]

  • farzaneh bahrami chaleshtori 1
  • ahmad fatahi ardakani 1
  • akram neshat 2
  • masoud fehresti sani 1

1 Agricultural Economics, Agriculture, Natural Resources and Desertification, Ardakan, Ardakan, Iran

2 Agricultural Economics, Agricultural Resources and Desertification, Ardakan, Ardakan, Iran

چکیده [English]

Population growth and the spread of science and technology have led to the removal of natural resources from natural sources of danger to the environment. The natural resources of each country are one of the major infrastructures of its economic development, and this is especially true in developing countries. Sustainable management of natural and semi-natural ecosystems requires adequate information on the economic value of ecosystem services. Economic valuation of ecosystem services is aimed at preventing the destruction and unnecessary utilization of natural resources and modifying and modifying the national computing system. The purpose of this study is to estimate the value of environmental capital of Ben in 201. In this study, in order to calculate the relative value of environmental capital markets, alternative methods of cost-effective engineering and cost of opportunity and to estimate the economic value of non-market capitalization of the environment through the conditional valuation method, utilizing the approach of the proposed preferences and the model Logit is used. Data needed in this study include statistics and information recorded in the provincial departments, as well as completion of 554 two-dimensional double-choice questionnaires in Ben in 2016. The non-market values of this city were divided into two sections: recreational and recreational areas.The results of the study showed that recreation and conservation value of the region was estimated using the conditional valuation method, 37727/96 and 30420/02 million and the market value was estimated using the opportunity cost method of 3307107/16 million million rials. The total value of the environmental capital of the city was 3375255/14 million rials in 2016, which represents the minimum value of the investment of politicians in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ben city
  • conditional valuation
  • Willingness to Pay
  • environmental capital
Abedi, Z., Fattahi Ardakani, A., Hanifnejad, A. R., Dashti Rahmatabadi, N., 2013. Groundwater Valuation and Quality Preservation in Iran: The Case of Yazd. Int. J. Environ. Res., 8(1):213-220,Winter 2014
Amirnezhad, h.,2012. Natural resources economy (Second edition with overall revision). Avay Masih Publications. (in Persian)
Bafandeh Emandost, S., Lashkari, M., Moghtadaei, F., 2015. Economic valuation of urban recreational services (Case study: Estimation of recreational value of Melat Park of Mashhad). Quarterly Journal of Urban Economics and Management, (10) 3, pp. 21-35. (in Persian)
Bostan, Y., Fatahi Ardakani, A., Fehresti Sani, M., Sadeghinia, M., 2018. A Pricing Model for Value of Gas Regulation Function of Natural Resources Ecosystems (Case Study: Sheikh Musa Rangeland, Mazandaran Province, Iran) . Journal of Rangeland Science (JRS), 8(2), 186-200.
Chen, B., and Qi, X., 2018. Protest response and contingent valuation of an urban forest park in Fuzhou City, China. Urban Forestry and Urban Greening, :29-68.
Costanza, R., de Groot, R., Sutton, P., Van der Ploeg, S., Anderson, S. J., Kubiszewski, I., ... & Turner, R. K. 2014. Changes in the global value of ecosystem services. Global environmental change, 26, 152-158.
Fatahi Ardakani, A., 2013. Economic valuation of natural resources. Ardakan University Press, First Edition. (in Persian)
Fatahi Ardakani, A., Fazlolahi, E., 2015. Compare general preferences and willingness to pay of tourists and residents of the city of Surrey for the protection of the Caspian Sea. J Agric Econ 9(1):135–152.
Fatahi Ardakani, A., Torabi, F., 2013. Estimation of the willingness to pay for prevention of external intangibles of dust in the Yazd-Ardakan plain. Third National Conference on Wind Erosion and Dust Storms. (in Persian)
Fattahi Ardakani, A., 2016. Estimating willingness to pay in order to prevent external intangible effects of dust in Yazd-Ardakan plain. International journal of environmental sciencw and technology. 13 (6):1489-1496.
Fattahi Ardakani, A., Alavi, C., Arab, M., 2017. The comparison of discrete payment vehicle methods (dichotomous choice) in improving the quality of the environment. International Journal of Environmental Science and Technology. 14(7), 1409-1418.
Ghorbani, m., Firooz Zare, AS., 2010 Introduction to environmental valuation. Ferdowsi University of Mashhad Publications. (in Persian)
Mahdavi, A. Falsafi Zadeh, N. A.Big Mohammadi, F. Jahani, sh., 2017. Estimation of recreational value of forest park in Choghasabz Ilam by conditional valuation method. Journal of Forest and Wood Products, 70 (2), 250-241. (in Persian)
Mitchell, R. C., Carson, R. T., 1989. Using Surveys to Value Public Goods: The Contingent Valuation Method. John Hopkins Press, Baltimore Md.
Montazer Hojat, a., Mansouri, B., 2016. Environmental Economical Valuation (Case Study: Bamdagh Wetland). Applied Economic Studies in Iran (18), pp. 243-269. (in Persian)
Neshat, a., 2015. Price and use of chemical fertilizers with an emphasis on environmental quality (case study, Varamin Plain). Phd dissertation on economics of agriculture - economics of natural resources. Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University. (in Persian)
Shrestha, R. K.., Stein, T. V., Clark, J., 2007. Valuing nature- based recreation in public n tural reads of theApalachicola River Region, Florida. Journal of Environmental Management, 85: 977- 985.
Suparmoko, M., 2008. "ECONOMIC VALUATION FOR ENVIRONMENTAL GOODS AND SERVICES (MARKET PRICE METHOD)", Regional Training Workshop on “The Economic Valuation of the Goods and Services of Coastal Habitats”.
Yeganeh, H., Rafiei, H., Saleh, I., Bazgir, A., 2015. Estimation of recreational value of rangelands of Watershed in Taham Zanjan using Contingent Valuation Method. Journal of Agricultural Economics, (4) 9, pp. 175-151. (in Persian)