پایش غلظت فلزات سنگین در گیاه کنوکارپوس (Conocarpus erectus) در مناطق مختلف شهر صنعتی آبادان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی-دانشکده علوم-دانشگاه شهید چمران اهواز-اهواز-ایران

2 گروه شیمی-دانشکده علوم- دانشگاه شهید چمران اهواز-اهواز-ایران

3 گروه زیست شناسی-دانشکده علوم- دانشگاه شهید چمران اهواز- اهواز-ایران

چکیده

این تحقیق در سال‌های 1395 و 1396 در شهر آبادان به منظور بررسی میزان توانایی قابلیت گونه کنوکارپوس (Conocarpus erectus) در تجمع آلاینده ‌های فلزی از مناطق پرترافیک و کم‌ ترافیک و مناطق نزدیک به پالایشگاه شهر آبادان (استان خوزستان) صورت گرفته است. نمونه برداری از 9 ایستگاه در دو دوره گرما (فصل بهار و تابستان) و دوره سرما (فصل زمستان) انجام شد. غلظت عناصر مس، سرب، کروم، کبالت، کادمیوم و روی در برگ درخت کنوکارپوس اندازه گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد که به طور کلی غلظت فلزات سنگین در گیاهان مناطق صنعتی نسبت به مناطق غیر صنعتی پرترافیک و کم ترافیک بیشتر بود. تحلیل‌ های آماری نشان داد که اختلاف مقادیر سنجش ‌شده در مناطق صنعتی با مناطق ترافیکی و مسکونی برای عناصر مس (0001/0 p =)، سرب (01/0p = )، کبالت (01/0p = )، کادمیوم (0002/0p = ) و روی (0003/0p = ) معنی دار بود و فقط عنصر کروم اختلاف معنی داری را نشان نداد (1/0 p =). تحلیل نتایج برای اثر متغیر زمان نیز نشان داد فقط پارامتر سرب تحت تاثیر فصل بوده است (009/0 p =). با در نظر گرفتن نتایج تحقیق، می‌ توان نتیجه گرفت که در محدوده نواحی صنعتی، آلودگی فلزات سنگین در سطح نسبتا بالایی قرار دارد و درخت کنوکارپوس یک زیست ردیاب قابل اعتماد برای بررسی آلودگی هوا به فلزات است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Monitoring of concentration of heavy metals in Conocarpus erectus in different areas of industrial city of Abadan

نویسندگان [English]

 • Liela Amiri 1
 • Roya Azadi 2
 • Saadat Rastegarzadeh 1
 • Parzhak Zoufan 3

1 Chemistry Department, College of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz 61357-43169, Iran

2 Chemistry Department, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Biology Department, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

This research was conducted in order to investigate the capability of Conocarpus erectus for accumulation of metal contaminants from overloaded, low traffic areas and areas near the refinery in the city of Abadan (Khouzestan, Iran) at 1395 and 1396. Samples were collected from 9 stations in two stages hot season (spring and summer) and cold season (winter). The concentrations of copper, lead, chromium, cobalt, cadmium and zinc were measured in the leaves of conocarpus tree. The results of the study showed that the concentration of heavy metals in the plants of industrial area was higher than non-industrial areas with a high and low traffic density. Statistical analysis showed that the difference in measured values in industrial areas with traffic and residential areas was significant for copper (p = 0.0001), lead (p = 0.01), cobalt (p = 0.01), cadmium (P = 0.0002) and zinc (p = 0.0003), and only chromium did not show significant difference (p = 0.1). Analysis of results for time effect also showed that only lead parameter was influenced by season (p = 0.009). Considering the results of the research, it can be concluded that in the industrial areas, heavy metals pollution is in a relatively high level and Conocarpus is a dependable biomonitor for air pollution investigations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conocarpus
 • Heavy metals
 • Air pollution
 • Abadan
دوره 72، شماره 2
تیر 1398
صفحه 143-157
 • تاریخ دریافت: 20 آبان 1397
 • تاریخ بازنگری: 29 دی 1397
 • تاریخ پذیرش: 30 دی 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1398