تغییرات فصلی مقادیر گلیسرول در لارو حشرات(مطالعه موردی: رودخانه زاینده رود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی

چکیده

در سال‌های اخیر تغییرات اقلیمی جهانی و خشک‌شدن منابع آبی از مهمترین استرس‌های محیطی برای حیات آبزیان بوده است که سطح دما و رطوبت قابل تحمل آن‌ها را تغییر می‌دهد. شوک گرمایی در تابستان و شوک سرمایی در زمستان از فاکتورهای تعیین‌کننده‌ی نوع استراتژی بقای موجود در بی‌مهرگان تلقی می‌شود. دیاپوز و آنهیدروبیوزیز از جمله سازگاری‌های موجودات برای بقا هستند. تجمع قندها و پلی ال‌ها یک ویژگی فیزیولوژیکی رایج در میان ارگانیسم‌های آنهیدروبیوتیک می‌باشد. نمونه‌برداری به‌صورت فصلی به‌مدت یک سال از پاییز 1394 تا تابستان 1395 از دو ایستگاه خرسونک و کلیچه انجام شد. نمونه‌ها پس از خشک شدن، عصاره‌گیری شد و محلول نهایی به دستگاه HPLC تزریق شد. میزان قند گلیسرول Simuliidae در فصل بهار، تابستان، پاییز، زمستان به‌ترتیب برابر با 31/18، 65/7، 63/17 و 21/23 میکروگرم بر میلی‌گرم وزن مرطوب و برای خانواده Tipulidae به‌ترتیب برابر با 19/8، 36/7، 35/30 و 97/8 میکروگرم بر میلی‌گرم وزن مرطوب و برای خانواده Baetidae به‌ترتیب برابر با 43/44، 85/17، 07/38 و 13/11 میکروگرم بر میلی‌گرم وزن مرطوب می‌باشد. در خانواده Simuliidae مقادیر گلیسرول در فصل تابستان و پاییز اختلاف معنی‌داری نداشت (05/0 < P) ولی با سایر فصول تفاوت معنی‌داری را در نشان داد (05/0 > P). در خانواده Tipulidae مقادیر گلیسرول در فصل بهار و تابستان تفاوت معنی‌داری را نشان نداد (05/0 < P) و در فصل بهار و زمستان نیز با هم تفاوت معنی‌داری نداشتند (05/0 < P)، ولی مقادیر گلیسرول در فصل پاییز با بقیه فصول تغییرات معنی‌داری را نشان داد (05/0 > P). در خانواده Baetidae مقادیر گلیسرول در همه‌ی فصول با هم تفاوت معنی‌داری را نشان داد (05/0 > P). افزایش پلی‌ال‌ها با وزن مولکولی کم ارتباط تنگاتنگی با دیاپوز و آنهیدروبیوزیز دارد و در اوایل پاییز پوره و لارو حشرات در معرض شوک سرمایی قرار گرفته و شروع به افزایش این ترکیبات محافظت کننده می‌کنند و در فصل زمستان به‌عنوان ضدیخ به مصرف می‌رساند. علاوه بر این پوره و لارو حشرات در فصل بهار میزان این ترکیبات را افزایش می‌دهند تا در تابستان در مواجهه با افزایش دما و خشکی احتمالی قادر به بقا باشند. این مطالعه بیان می‌کند که پوره و لارو حشرات توسط مقادیر گلیسرول به شرایط اکولوژیکی محیطی، به‌خصوص در طول منجمدشدن و خشکی پاسخ می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Seasonal Change of Gelycerol Contents in Insect Larvae(case studyZayanderud river)

نویسندگان [English]

 • Behnaz Ansari 1
 • Omidvar Farhadian 2
 • Javad Keramat 3

1 Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology,

2 Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

3 Department of food science

چکیده [English]

In recent years, global climate change and water resources drought was the most important enviromental stress in aquatic life to be tolerable levels of temperature and humidity changes. The thermal shock and drying in summer, and cold shock and freezing in winter are the factors for determination of survival strategy invertebrates. Diapause and anhydrobiosis are the adaptation for survival in organisms. The accumulation of sugurs and polyol are the common physiological characteristic among anhydrobiotic organisms. The sampling carried out for one year from autumn 2015 to summer 2016 each season from two The amount of glycerol were 18.31, 7.65, 17.63 and 23.21 µg/mg wet weight for Simuliidae during spring, summer, autumn and winter, respectively.; and for Tipulidae were 8.19, 7.36, 30.35 and 8.97 µg/mg wet weight; and for Baetidae were 44.43, 17.85, 38.07 and 11.13 µg/mg wet weight. In Simuliidae the glycerol contents did not significant differences among summer and autumn (P > 0.05) while had significant differences (P < 0.05) in other seasons. In Tipulidae the glycerol had not significant differences in spring and summer (P > 0.05) and also had not significant differences in spring and winter (P > 0.05) while had significant differences (P < 0.05) in autumn with the other seasons. In the Baetidae the glycerol contents showed significant differences among different seasons (P < 0.05). The increasing polyols with of low molecular weight associated with diapause and anhydrobiosis In early autumn the insect larvae which exposed to cold shock increased the cryoprotectant components and consumed them as antifreezing. In addition, the insect larvae increased the antifreezing agents which make them to survive in the high temperature and desiccation during summer. This study illustrated that the insect larvae response to environment ecological conditions by glycerol content, especially during freezing and desiccation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Baetidae
 • Simuliidae
 • Tipulidae
 • Insect larvae
 • Glycerol
دوره 72، شماره 2
تیر 1398
صفحه 159-172
 • تاریخ دریافت: 17 مهر 1397
 • تاریخ بازنگری: 26 آذر 1397
 • تاریخ پذیرش: 27 آذر 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1398