گونه‌های مقاوم به آلودگی هوا در فضای سبز شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مرانع

چکیده

تاثیرات منفی آلودگی هوا باعث تغییرات آناتومی، فیزیولوژی و مورفولوژی در گیاهان می‌شود. جهت بالا بردن کیفیت هوای آلوده شهر نیازمند گیاهان علی‌الخصوص درختان هستیم. لذا گیاهانی که بتوانند بین ساختارهای درونی و محیط آلوده بیرون تعادل ایجاد نمایند، می‌توانند در این شرایط دوام آورده و در فراهم آوردن کیفیت و پالایش بهتر هوای شهر موثر واقع شوند. لذا این مطالعه به منظور تعیین نمودن شاخص مناسب جهت تعیین نمودن مقاومت گونه‌هایی با حداکثر پراکنش درسطح شهر تهران انجام گرفت. جهت این بررسی هفت منطقه مطالعاتی انتخاب گردید و هفت پارامتر مورفولوژی (سطح برگ، وزن تر و خشک، کشش برگ، ضخامت برگ، ‌سطح برگ مخصوص و درصد رطوبت برگ) و 20 خصوصیت آناتومی بر سه گونه اقاقیا، زبان گنجشک و چنار اندازه‌گیری و محاسبه شد. دو منطقه سرخه‌حصار و آزادی به عنوان مناطقی که فقط تحت تاثیر آلودگی هوا بوده و پارامترهای اقلیمی و خاک در دو منطقه ثابت است معرفی شدند. کاهش و افزایش معنادار در برخی خصوصیات گیاهی در هر سه گونه چنار،‌زبان گنجشک و اقاقیا مشاهده شد. ضخامت برگ (سرخه حصار= 12/0، آزادی= 14/ 0 و P<0.01) و ضخامت کوتیکول فوقانی (سرخه حصار= 9/1، آزادی= 5/3 و P<0.05)، نسبت پارانشیم نردبانی به پارانشیم اسفنجی (سرخه حصار= 2/1، آزادی= 9/1 و P<0.05) و تراکم روزنه در سطح تحتانی (سرخه حصار= 347، آزادی= 444 و P<0.05) بصورت معنی‌داری در گونه اقاقیا افزایش داشتند. بیشترین ارتباطات معنی‌دار با شاخص‌های مقاومت به شرایط آلودگی در گونه اقاقیا و کمترین در گونه چنار مشاهده شد. نتایج مطالعه منجر به معرفی گونه اقاقیا به عنوان گونه‌ای که نسبت به دو گونه دیگر مقاوم‌تر به شرایط آلودگی می‌باشد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Air pollution tolerant Species in city green area

نویسنده [English]

  • Farahnaz Rashidi

forest and range land of research institute

چکیده [English]

The negative effects of air pollution impress plants to develop different morphological and anatomical changes. On the other hand in large cities plants (especially trees) help to increase the quality of air. Therefore the plants which balance internal structure and polluted environment, can deeply affect the quality of air in the cities. This study determine the suitable indexes to select tolerance of species which are widely planted in Tehran. In order to carry out this research, seven study areas was selected. Seven morphological (Leaf area, Dry and wet weight, thickness, specific leaf area, water content percentage) and 20 anatomical parameters was measured and calculated on Robinia pseudoacacia, Fraxinus rotundifolia, and Platanus orientalis. Sorkhe-Hesar and Azadi was introduced as areas that affect air pollution and climate and soil parameters was similar in both areas. Significant decrease and increase in some vegetation characteristics was observed in all study species. Leaf thickness (Sorkhehesar= 0.12, Azadi= 0.14 and P<0.01), Upper cuticul thickness (Sorkhehesar= 1.9, Azadi= 3.5 and P<0.05), Rp/Rs (sorkhehesar= 1.2, Azadi= 1.9 and P<0.05) and abaxial stomata density (Sorkhehesar= 347, Azadi= 444 and P< 0.05) shows significant increase in Black locust. Significant relations with air pollution tolerance indicator is the most in Black locust and the least in plane. The results of this study introduce R. pseudoacacia as suitable species than the other plants (plane and ash) to air pollution condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal structure
  • planted
  • refining
  • Rp/Rs
  • tolerance
دوره 72، شماره 2
تیر 1398
صفحه 251-261
  • تاریخ دریافت: 23 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 26 فروردین 1398
  • تاریخ پذیرش: 23 خرداد 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1398