بررسی مخاطرات محیط زیستی تولید کیوی در استان گیلان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی مخاطرات محیط زیستی تولید کیوی در استان گیلان با رهیافت ارزیابی چرخه حیات (LCA) در سال زراعی 92-1391 انجام شد. به این منظور حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 84 نفر تعیین گردید. اطلاعات مربوطه به صورت پرسشنامه و مصاحبه حضوری از کشاورزان جمع‌آوری شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل اثرات محیط زیستی، از روش 14040ISO به ازاء یک واحد کارکردی معادل با تولید یک تن کیوی استفاده شد. اثرات در قالب هفت گروه تاثیر گرمایش جهانی، اسیدیته، اوتریفیکاسیون خشکی، تغییر کاربری اراضی، تخلیه منابع فسیلی، تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع پتاس مورد بررسی قرار گرفتند. با تجزیه و تحلیل داده‌ها میزان انتشار آلاینده‌های NH3،N2O ، NOx، CO2،CH4 و SO2 برای تولید یک تن کیوی به ترتیب 99/1، 30/0، 24/0، 75/25، 002/0 و 04/0 کیلوگرم به دست آمد. شاخص‌های نهایی گروه‌های تاثیر شامل گرمایش جهانی، اسیدیته، اوتریفیکاسیون خشکی، تغییر کاربری اراضی، تخلیه منابع فسیلی، تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع پتاس به ترتیب معادل 01/0، 12/0، 20/0، 01/0 ، 66/0، 40/0 و 03/0 محاسبه شدند. شاخص زیست محیطی (EcoX) و تخلیه منابع (RDI) به ترتیب 34/0 و 10/1 بودند. گروه‌های تاثیر اوتریفیکاسیون خشکی و تخلیه منابع فسیلی به ترتیب بیش‌ترین پتانسیل آسیب به محیط زیست را در قالب گروه‌های تاثیر زیست محیطی و تخلیه منابع داشتند. بدین ترتیب، جایگزینی منبع تامین نیتروژن از اوره به کودی با پتانسیل آلودگی کم‌تر محیط زیستی می‌تواند به عنوان راهکاری برای کاهش عواقب محیط زیستی تولید کیوی در استان گیلان مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the environmental impacts of kiwifruit production in Guilan province of Iran based on life cycle assessment methodology

نویسندگان [English]

  • Bagher Emadi
  • Amin Nikkhah
  • Hamzeh Soltanali

Associate Professor

چکیده [English]

This study aimed to evaluate the environmental consequences of kiwifruit production in Guilan province of Iran by the life cycle assessment (LCA) methodology during growing season of 2011-2012. Data were obtained from 84 kiwifruit producers using a face to face questionnaire method. For this purpose, a functional unit equal to one ton kiwifruit was assumed based on ISO 14040 method. Impacts of emissions in seven impact categories; such as global warming, acidification, terrestrial eutrophication, land use, depletion of fossil resources, the depletion of potash and the depletion of phosphate were investigated. Data analysis suggested that the amount of emission including NH3, N2O, NOx, CO2, CH4 and SO2 for one ton production of kiwifruit were calculated as 1.99, 0.30, 0.24, 25.75, 0.002 and 0.04, respectively. Final index of global warming, acidification, terrestrial eutrophication, land use, depletion of fossil resources, the depletion of phosphate and the depletion of potash were obtained 0.01, 0.12, 0.20, 0.01, 0.66, 0.40 and 0.03 kg, respectively. Environmental index (EcoX) and resource depletion index (RDI) Indicators were obtained 0.34 and 1.10, respectively. The highest potential for environmental impact of production was estimated for depletion of fossil resources and eutrophication category in RDI and EcoX indicators, respectively. Replacing source of nitrogen from urea fertilizer with the nitrogen fertilizer with less pollution potential can be considered as a strategy to reduce the environmental consequences of kiwifruit production in Guilan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emissions
  • environmental consequences
  • Environmental index
  • Eutrophication
  • Land Use