ارزیابی زیستگاه کوکر شکم سیاه (Pterocles orientalis) با روش آنتروپی بیشینه در پناهگاه حیات وحش شیر احمد سبزوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

شناخت زیستگاه و نیازهای زیستگاهی بخش حیاتی از حفاظت حیات وحش، به خصوص گونه‌های در معرض خطر انقراض و آسیب‌پذیر می‌باشد. هدف از این مطالعه تعیین متغیرهای بوم‌شناختی و فاکتورهای زیستگاهی موثر بر پراکنش کوکر شکم سیاه در پناهگاه حیات وحش شیراحمد بود. برای این منظور نمونه‌برداری از این گونه در فصول بهار و تابستان سال 1389 و با 8 ترانسکت در منطقه انجام گرفت. سپس نقاط به دست آمده از حضور کوکر شکم سیاه همراه با متغیرهای توپوگرافی و انسانی در سامانه اطلاعات جغرافیایی تبدیل به نقشه شدند. در این مطالعه از تکنیک مدل‌سازی مکسنت برای تهیه نقشه الگوی پراکنش جغرافیایی کوکر شکم سیاه استفاده شد. نتایج ما نشان داد که دو متغیر فاصله از جاده و فاصله از چشمه بیشترین تاثیر را بر روی پراکنش کوکر شکم سیاه دارند. همچنین مطلوبیت زیستگاه گونه رابطه مثبت با متغیرهایی مانند منابع آبی و کاربری مرتع و رابطه منفی با متغیرهای فاصله از روستا و فاصله از رودخانه نشان داد. با توجه به نتایج به دست آمده و اینکه در حال حاضر این منطقه از جمله مناطق حساس در پناهگاه حیات وحش شیر احمد می‌باشد، می‌توان بیان نمود که بخش‌های غربی پناهگاه حیات وحش شیر احمد برای مدیریت بهتر جمعیت این گونه باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و عوامل زیستگاهی مطلوب برای گونه در محدوده زیستگاهی ارزیابی شده تقویت شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Habitat suitability assessment for black billed sandgrous (Pterocles orientalis) using maximum entropy in Shirahmad wildlife refuge

نویسندگان [English]

  • sayyad sheykhi ilanloo 1
  • Mazaher Moeinaddini 2

چکیده [English]

Habitat recognition and knowledge of habitat requirements are extremely important to the wildlife conservation, particularly for endangered and vulnerable species. The purpose of the study was to determine which ecological and habitat factors contribute the distribution of black billed sandgrous (Pterocles orientalis) in Shirahmad wildlife refuge. Sampling was performed in two season (spring and summer 2010) and in eight transects. Presence points of black billed sandgrous along with human and topographic variables were mapped in GIS environment. This study employs one recently proposed modelling technique –. Maxent – to investigate the geographic distribution pattern of black billed sandgrous. The results show that the most important factors affecting on the distribution of black billed sandgrous include the distance from roads and distance from the water sources. According to the predictions, water resources and pasture have positive relationship with habitat suitability. On the other hand, habitat suitability has negative relation with the distance from the village and rivers. Results indicate that western part of Shirahmad wildlife refuge needs more attention to most effetely manage the population of this species. Furthermore, suitable habitat factors within black billed sandgrous habitat have to be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Habitat Suitability"
  • "Maxent"
  • "Shirahmad"
  • "Black Billed Sandgrous"