بهینه‏ سازی الگوی کشت در جهت حفظ و پایداری محیط ‏زیست در منطقۀ الموت غربی (رهیافتی از برنامه‏ ریزی آرمانی اولویتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران، محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین و عضو بنیاد ملی نخبگان 2

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین‏المللی امام‌خمینی‌(ره)

3 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

امروزه روش‏هایی که برای تعیین الگوی بهینۀ کشت محصولات زراعی به کار می‏روند اغلب در راستای افزایش رفاه کشاورزان و حداکثر‏سازی سود آن‏ها گام برمی‏دارند. درحالی‏که‌ غفلت از آثار مخرب زیست‏محیطی می‏تواند پیامدهای سوء و معضلات فراوانی برای نسل‏های آیندۀ بشری به وجود آورد. بنابراین، انتخاب روشی که بتواند به حفظ محیط ‏زیست کمک کند و اهداف متعدد مدیران را برای دستیابی به الگوهای مناسب کشت در یک مدل بگنجاند ضروری و درخور اهمیت است. به همین منظور، در این پژوهش برای دستیابی به اهداف همه‏جانبۀ فوق‌ به‌ویژه تعیین الگوی کشت مناسب در بخش رودبار الموت غربی استان قزوین و همچنین کاهش آلودگی آب‏های حوضۀ رودخانۀ شاهرود که ناشی از مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی است، از مدل برنامه‏ریزی آرمانی اولویتی استفاده شد. داده‏های این پژوهش از طریق همکاری با کشاورزان نمونۀ این بخش، مطالعات میدانی، پرسشنامه، سالنامۀ آماری 1389 و همچنین آمار منتشر‏شدۀ سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گردآوری و برای تجزیه و تحلیل داده‏ها و حل مدل پیشنهادی از نرم‏افزار Excel استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که الگوی فعلی کشت در این بخش بهینه نیست و نهاده‏های تولیدی به‌صورت غیر‏کارآمد‌ استفاده می‌شوند. بنابراین، با استفاده از مدل پیشنهادی مذکور می‏توان علاوه بر انتخاب الگوی مناسب و استفادۀ بهینه از منابع منطقه، در راستای افزایش درآمد کشاورزان و کاهش تخریب محیط‏ زیست گام‏های مؤثری برداشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization the Cropping Pattern in order to Protection and Sustainability of Environmental in Alamut western Region (An Approach of Lexicographic Goal Programming)

نویسندگان [English]

  • abozar parhizkari 1
  • Mohamad mahdi Mozafari 2
  • Mahdi Hoseini Khodadadi 3
1 - PHD Student of Agricultural Economics, University of PNU Tehran (Researcher of Agriculture and Natural Resources Research Center of Qazvin and the member of the National Foundation of Elites)
2 Associate Professor of Industries Management, Imam Khomeini International University
3 PHD Student of Agricultural Economics, University of Zabol
چکیده [English]

Nowadays the methods that for determining the optimal planting crops are used often in order to increase farmer's prosperity and Take steps to maximize their profits, while the neglect of damaging effects environmental can adverse consequences and a lot of problems for future generations of mankind create. Therefore, choice a method that could help saves the environment multiple managers' goals to achieve to suited cultivation patterns leave in a model is necessary and important. Therefore in this study to achieve the objectives comprehensive above, especially in determining the optimal pattern planting Rudbar Alamot Western Qazvin Province and also reducing water pollutions river basin Shahrud that resulting from the more using of chemical fertilizers Lexicographic goal programming was used. This study data from premier farmers of this section, field studies, surveys, Statistical yearbook 1389 and also Statistics released by Agriculture Jahad organization of Qazvin province was collected and to analyze data and solve the proposed model Excel software was used. The results showed that the current pattern of farming in this section is not optimal and production inputs Non-efficient used. Therefore, we can take effective steps with using the proposed model in addition to choosing the appropriate pattern and optimum use of region resources, in order to increase farmers' incomes and reduce environmental degradation removal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Cropping Pattern
  • Lexicographic Goal Programming
  • Sustainability of Resources
  • Environmental Protection
  • Alamut Western
 
- Asadpur, H., Ahmadi, Q., Hasanimoghadam, M. 2008. Designing an objective decision model for determining the optimal crop cute Plain Surrey, Proceedings of the Sixth International Conference of Agricultural Economics, University of Mashhad. (In Persian)
- Belaid A. and Torre D.L. 2010. A generalized stochastic goal programming model, Applied Mathematics and
Computation, 215(12):4347-4357.
- Charnels, A. and cooper, w.w. 1961. Managment models and industrial appelication of linear programming.vo1.I.john Wiley and sons, New York, Pp: 91.
- Halkidis, I. and Papadimos, D. 2007. Technical report of life environment project: Ecosystem based water resources manegment to minimize environmental impacts from agriculture using state of the art modeling tools in Strymonas basian. Greek Biotope/Wetland Center (EKBY).
- Hilier, F.S. and Liberman, J.J. 1995. Operations Research: Linear programming. Translation M, Modares and A, Asef Vazire, Thunder Publishing, Tehran.
- Ignizio, J.P. 1976. Goal Programming and Extension, Lexsington book, Massachusetts, Pp: 118.
- Ijiri, Y. 1995. Management goals and accounting for control. North Holland publishing co, New York.
- Kupusovic, T., Midzic S., Silajdzic, I. and Bjelavac, J. 2007. Cleanerproduction measures in small-scale slaughterhouse industry: case study in Bosnia and Herzegovina. Journal of cleaner production, 15(4): 278-383.
- Lee, S.M. 1972. Goal Programming for Decision Analysis, Auer Bach Publishers, Philadelphia, U.S.A, 87 Pp.
- Malakoti, M.J. 1997. Sustainable agriculture and enhance the performance of optimized fertilization in Iran. Posted agriculture, Karaj (In Persian).
- Mansuri, H. and Kohansal, M.R. 2007. Determine the optimum cropping pattern based on economic and environmental approach, the Sixth Conference of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian)
- Meteorological Organization of Qazvin, Agriculture Organization of Qazvin & Statistical Yearbook, 2011. (In Persian)
- Neely, W.P., Northe, R. Andfortson, J.C. 1976. Planing and selecting multiobjective projects, by goal programming, 12(2):19-25.
- Rafael, C. 2006. Interactive meta-goal programing, European Journal of operational research, 175(1): 135-154.
- Rehnam, T. and Romero, C, 1987. Goal programming with penalty function and livestock rationformulation, Agricultural system, 23: 117-132.
- Romero, C. and Rehman, T. 2003. Multiple criteria analysis for agricultural decisions, Elsevier, Second edition, Pp: 186.
- Seamus, M. and Surendra, M. 2008. Lexicographic Goal Programming and Assessment Tools for a Combinatorial Production Problem, Available Instant access upon order completion, Pp: 116.
- Sonia, B, R. Singh, and D.R. Panda, 1995. Optimal crop planning for Kansabahal irrigation project, Orissa, India, Proceeding of regional conference on water resource management, Isfahan, Iran, 37 Pp.
- Stephen, C.H., Leung and S.W. Shirley. 2009. A goal programming model for aggregate production planning with resource utilization constraint. Computers and Industrial engineering, 56: 1053-106.
- Zeleny, M. and Cochrane, J.L. 1973. A Priori and a Posteriori Goals in Macroeconomic Policy Making in Multiple Criteria Decision Making (Cochrane J.L., Zeleny, M. editors). University of South Carolina Press, Columbia, 373-391.