شاخص‌های کلیدی برای مدیریت پایدار پارک‌های شهری (مطالعۀ نمونه: پارک‌های شهری کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری محیط زیست دانشگاه ملایر، گروه محیط زیست‌، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده منابع ظبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

4 دانشیار محیط زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

پارک‌های شهری به‌منزلۀ فضای سبز عمومی، نقش بی‌نظیری در ایجاد فرصت‌های تفرجی و عملکردهایی برای جمعیت‌های شهری بازی می‌کنند. به دنبال رشد جمعیت، پایداری آن‌ها به یک چالش مدیریتی تبدیل شده است. بنابراین، پذیرفتن استراتژی‌های مؤثر مدیریتی، برای دستیابی به مدیریت و توسعۀ پایدار پارک‌های شهری مورد نیاز است. در این مطالعه با استفاده از چارچوب حدود قابل قبول تغییر، پارک‌های مهم شهر کرج شناسایی و همچنین برخی از شاخص‌‌های مؤثر بر رضایت استفاده‌کنندگان از آن‌ها تعیین شد. بر‌اساس نتایج، 10 پارک به‌منزلۀ پارک‌های مهم شهر کرج شناسایی شد و مهم‌ترین مشکلات تفرجی آن‌ها در زمینۀ مدیریت، محیط زیست و مسائل اجتماعی بررسی شد. تعداد 358 پرسشنامه توسط بازدیدکنندگان تکمیل شد و مقدار آمارۀ آلفای کرونباخ آن برابر با 8/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که تعداد آلاچیق، زمین ورزش، آبخوری، بوفه، وسایل تندرستی، سرویس بهداشتی در زمینۀ مسائل مدیریتی و جمعیت در پارک و وجود افراد مزاحم در زمینۀ مسائل اجتماعی به‌منزلۀ شاخص‌های کلیدی بر رضایت بازدیدکنندگان اثر دارد. در‌واقع این شاخص‌ها باید مورد توجه مدیران قرار گیرد تا با تعیین میزان استاندارد برای آن‌ها، پایش شوند.‌

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Indicators for Sustainable Management of Urban Parks Case Study: Karaj Urban Parks

نویسندگان [English]

  • Mona Azizi Jalilian 1
  • Farzaneh Mansori 2
  • Maryam Rohi 3
  • Afshin Danehkar 4

1 PhD student Of Environmental Sciences, University of Malayer University of Tehran, Faculty of Natural Resources, Department of Environmental Sciences

2 Msc. Of Environmental Sciences, University of Tehran University of Tehran, Faculty of Natural Resources, Department of Environmental Sciences

3 Msc. Of Environmental Sciences, Isfahan Isfahan University of Technology, Faculty of Natural Resources, Department of Environmental Sciences

4 Associate Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran

چکیده [English]

Urban parks as public green space have played a unique and indispensable role in providing recreation opportunities and functions to urban populations. As a result of population growth and density, the sustainability of urban parks is a challenging management task. There exists a need to adopt effective management strategies for achieving the sustainable development and management of urban parks. In this study main and important Karaj city parks and their recreational problems were recognized by using of Limits of Acceptable Change (LAC) as management model. Also some indicators that influenced on visitor satisfaction were specified in these parks. Based on expert’s questionnaires, ten parks have identified as significant and important parks. Moreover experts introduced the important recreational problems in management, environment and social issues in these parks. 358 questionnaires by visitors completed and Cronbach' s Alpha was calculated, 0.8. Results show; Bower, Sport campus, Tap, Buffet, Healthy instruments and Washstand as management indicator ,and population and intruder people as social indicator were selected as critical indicators. In fact, managers should quantify standard value for these indicators via visitor’s view and existing standard and then monitor them. Monitoring help manager to maintain desirable conditions in these parks so, visitors will be satisfied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Park
  • Limits of Acceptable Change
  • Critical Indicator urban green space
  • Karaj City
- Bahramsoltani, K., 1992.Discussion and Methods of Urban Development: Environment, Tehran, Center of Studies and Researches of Iran Urban Development and Architecture, 323p. (in Persian)
-Balram, Sh., Dragicevic, S., 2005. Attitudes Toward Urban Green Space: Integrating Guestionnaire Survey and Collaborative GIS Techniques to Improve Attitude Measurements, Landscape and Urban Planning,71:147-162.
- Bihamta, M.R., Zare Chahoki, M.A.,2008. Statistics Principals in Natural Resources, Tehran, Tehran University, 300p. (in Persian)
-Danehkar, A., Azizi Jalilian, M., 2011.Introduction of park types and their classification. monthly Journal of Sabz Jamegan.No.42.53-57. (in Persian)
-Harnik, P., 2003. The Excellent Park System, The United States, the Trust for Public Land, 34p.
- Kalantary, KH., 2008. Data Processing and Analysis in Socio-economic Research. Farhang Saba press, 388p. (in Persian)
-Leisure and Cultural Services Department (LCSD). 2004. Statistics reports, Available from http://www.lcsd.gov.hk/en/ppr__statistic_ls.php. Accessed 17th March 2011.
-Manlun, Y., 2003. Suitability Analysis of Urban Green Space System Based on GIS, International Institute for Geo- Information Science and Earth Observation, Enschede, The Netherlands, 90p.
- Manning, R. E., 1999. Studies in outdoor recreation (2nd ed.). Corvallis: Oregon State University Press, 374p.
- Parks and Green Space Organization. 2011. Report of Basic Maps and Green Space of Karaj city, Tehran University, General Office for Research Planning & Supervision, 95p. (in Persian)
-Pigram, J.J., and J.M., Jenkins, 2006. Outdoor recreation management ,second edition, London: Routledge, 426p.
-Shi, L., 2002. Suitability Analysis and Decision Making Using GIS, Spatial Modeling.
-Shing, C.C., and Marafa, L.M., 2006. Research Update: Components of Urban Park Systems. Parks and Recreation, 26-30.
-Rohani, GH., 2010.Garden and Green Space Design. Forth edition, Tehran, Farhang Jame press, 186p. (in Persian)
- Saeednia, A., 2004. Green book of Municipality, Ninth Book: Urban Green Space, Third edition, Municipalities organization, 159p. (in Persian)
- United Nations, 1982. Provisional Guidelines on Standard International Age Classification, Department of International Economic and Social Affairs, Statistical Office, Series M, No.74, New York, 32p.