ارزشگذاری اقتصادی گردشگری در تالاب چغاخور با استفاده از روش هزینه سفر

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

2 استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

چکیده

تفرج به فعالیت‌هائی اطلاق می شود که با محیط های طبیعی درارتباط تنگاتنگ است. تالاب، بوم‌سازگانی است که تولیدات و خدمات بی شماری عرضه می کند. این تولیدات و خدمات، نه تنها برای جوامع محلی پیرامون، بلکه برای افراد ساکن در مناطق خارج از محدوده تالاب نیز، ارزش اقتصادی دارد. به‌علاوه، تالاب‌ها جذابیت‌ها و فرصت‌های تفرجی در اختیار جامعه انسانی قرار می‌دهند. برآورد ارزش اقتصادی تالاب‌ها برای فرصت‌های تفرجی، به دلیل محدودیت منابع گردشگری طبیعی و نقش آنها در بهزیستی انسان، از اهمیت اساسی برخوردار است. ضمن آنکه، این عمل به حفظ کارکردهای اکوسیستمی تالاب برای نسل‌های حاضر و آینده، در راستای اهداف توسعه پایدار یاری خواهد رساند. این مطالعه، به دنبال فهم ارزش برآوردی کارکرد تفرجی تالاب چغاخور در بخش مرکزی محدوده اکولوژیک زاگرس واقع در استان چهارمحال بختیاری است. با استفاده از روش هزینه سفر، اطلاعات آماری قابل اعتمادی برای این منظور تولید شد. پیمایش میدانی از طریق تکمیل پرسش‌نامه‌ای که پس از انجام پیش آزمون تصحیح شد، به عمل آمد. این پرسشنامه، مرکب از دو قسمت جداگانه و پرسش‌های مختلفی در ارتباط با TCM برای جمع آوری اطلاعاتی درمورد ارجحیت‌های ابرازی بازدیدکنندگان چغاخور بود. ابتدا، با استفاده از رویکرد اکتشافی و مطابق با نتایج حاصله، دو فرضیه اصلی تدوین و در طی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. تمام اطلاعات موردنیاز در مورد هزینه‌های افراد، زمان اختصاص یافته جهت تفرج در داخل محدوده، تعداد بازدیدکنندگان، دستمزدهای آنها و دیگر موضوعات مرتبط در پرسشنامه‌ها لحاظ شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برمبنای چنین اطلاعاتی، میانگین هزینه‌های سفر برای بازدیدکنندگان برآورد شد و در محاسبه هزینه‌های تجمعی مربوط به کل بازدیدها در یک سال، استفاده شد. این ارزش در حدود 5300 میلیون ریال در سال1385 بوده و گویای ارزش تخمینی730/468 ریال برای هر هکتار در سال، به عنوان کارکردتفرجی تالاب چغاخور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic evaluation of recreational value of Choghakhor Wetland, using travel cost method

نویسندگان [English]

  • Zohreh Ghaemi 1
  • Mostafa Panahi 2
چکیده [English]

Outdoor recreation refers to various recreational activities, closely associated with natural environments. Wetlands are the ecosystems which provide numerous goods and services with economic values, not only to the local population living in their periphery but also to communities living outside wetland. Furthermore, wetlands provide some opportunities and amenities for human society’s well-being. Estimating the economic value of recreational opportunities attributed to wetlands seems to be crucial due to the limited resources of ecotourism activities and their role in improved human well-being. Meanwhile, this will contribute to preserving ecosystem functions of wetlands for current and future generations, in line with sustainable development goals. This study aimed to estimate the value of recreational function of Choghakhor wetland at the central part of Zagros ecooregion, located in Charmahal Bakhtiari Province in Iran. Using the Travel Cost Method (TCM), produced some statistically reliable information. The field survey is carried out by a single questionnaire after being calibrated through a pre-test phase. The questionnaire composed of two sections and distinguished questions for TCM, is to collect the revealed preferences of Choghakhor visitors. At the early stage of the work, an explorative approach is used. According to the results, two main hypotheses have been developed to be examined during the final test. All required information on individual expenses, dedicated time for recreation inside the site, the number of visits a year by visitors, salaries, etc., have been included in questioners for further analysis. Based on this information, an average of travel costs from each visitor is estimated and then applied for calculating aggregated costs of travels in a year which was about 5,300,000,000 Iranian Rials in 2007. This figure indicates the estimated annual value of 468,730 Rls/ha for recreational function of Choghakhor wetland.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Choghakhor Wetland
  • Economic valuation
  • Recreational value
  • Travel Cost Method