بررسی عملکرد تالاب‌‌ها تحت تأثیر کاربری اراضی بالادست (مطالعه موردی:هیگاشی هیروشیما - ژاپن)

نویسندگان

1 پژوهشگر مهمان، مرکز پژوهش های اکولوژی، انیسیتوی حفاظت طبیعت و مدیریت منابع آب، دانشگاه کیل، آلمان

2 استاد هیدرولوژی و مدیریت منابع آب، مرکز پژوهش های اکولوژی، انیسیتوی حفاظت طبیعت و مدیریت منابع آب، دانشگاه کیل، آلمان

3 استاد مدیریت و دینامیک محیط زیست دانشکده علوم بیوسفر دانشگاه هیروشیما، ژاپن

چکیده

در مطالعة حاضر با انتخاب سه تالاب‌ آب سطحی واقع در غرب ژاپن با شرایط اقلیمی و زمین ریخت شناختی یکسان، تأثیر تغییر نوع کاربری سرزمین بر روی عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفت. غلظت نیتروژن به عنوان مهم‌ترین مادة مغذی در اکوسیستم‌های آب شیرین در ورودی اصلی، خروجی و داخل تالاب‌‌ها اندازه‌گیری و روند تغییرات ماهانه آن مطالعه شد. نتایج نشان داد عملکرد تالاب‌ و توانایی آن در کاهش یا حذف نیتروژن از آب سطحی عبوری از درون آن با تغییر نوع کاربری سرزمین و تحت تأثیر فعالیت‌های انسانی در حوزة آبخیز تالاب‌ به طرز قابل توجهی تغییر می‌کند. به‌طوری‌که بیشترین عملکرد در کاهش غلظت نیتروژن درتالاب‌ی با آبخیز دارای کمترین درصد کاربری شهری مشاهده شد و نوع عملکرد آن بدون تغییرات فصلی بوده است و تالاب‌ی که آبخیز آن میزان متوسطی از کاربری شهری را داشت، عملکرد ثابتی را از خود در کاهش نیتروژن نشان نداد و عملکرد آن همراه با تغییرات فصلی مشاهده شد. تالابی که آبخیز آن بالاترین درصد کاربری شهری را داشت، کمترین حد عملکرد را در کاهش غلظت نیتروژن دارا بود و عملکرد آن دارای تغییرات کمی و کیفی فصلی بود. بر اساس نتایج بدست آمده، گرچه تالاب‌‌ها نقش مؤثری در کاهش مواد مغذی آب عبوری از درون خود دارند و به بهبود کیفیت آب جاری از اراضی بالادست به سوی منابع آبی پایین دست کمک می‌کنند، در صورت تغییر بیش از حد کاربری سرزمین، این توانایی را به طور نسبی یا کامل از دست می دهند و به عنوان منبع تزریق کننده مواد مغذی به منابع آبی پایین دست عمل می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation on Function of Wetlands under Influence of Land Uses (A Case Study: Higashi-Hiroshima, Japan)

نویسندگان [English]

  • Azam Heidari 1
  • Nicola Fohrer 2
  • Nakane Kaneyuki 3

چکیده [English]

Impacts of land use types on wetland functions were investigated in three surface water wetlands, located in West Japan. Nitrogen concentration was monthly sampled and measured in input, output and inside of the wetlands. Findings of the present study revealed that function of the wetlands and its capabilities for reduction or remove of the nutrients from surface water are varied by change in the land use type in catchment of the wetlands. The wetland of high percentage of urban land use in its catchment had a minimum function in reduction of nitrogen concentration. It also revealed no seasonal function in reduction of nitrogen concentration. A steady-state function in reduction of nitrogen concentration was observed in the wetland of moderate percentage of urban cover, while seasonal fluctuations were observed in reduction of nitrogen concentration. Although the wetlands had an efficient role in reduction of nutrients in their out-flowing water, these capabilities would be degraded in case of over-changing the land use types in their catchments and in turn cause the wetlands act as a source of nutrients in downstream water resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Use
  • nitrogen
  • retention
  • sink
  • source
  • wetland
دوره 64، شماره 1 - شماره پیاپی 1
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
فروردین 1390
صفحه 15-24