برآورد ارزش تفرجی دریاچه‌ی مهارلوی شیراز با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

دریاچه مهارلو در فاصله 23 کیلومتری شیراز، به دلیل آب و هوای معتدل و وجود جاذبه‌های طبیعی به عنوان یک مکان تفرجی برای مردم منطقه و مسافران ارزش بالایی دارد، لذا مطالعه ارزش تفرجی آن می‌تواند در پیش-بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه گردشگری در منطقه مؤثر باشد. هدف این مطالعه برآورد ارزش تفرجی دریاچه مهارلو با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط بود. برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لاجیت به روش حداکثر درست‌نمایی برآورد شد. داده‌های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 188 نفر بازدیدکننده از منطقه مزبور در تابستان 1386 جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که 5/74 درصد بازدیدکنندگان حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از دریاچه مزبور هستند. همچنین متغیرهای تحصیلات، جذابیت روستا، جنسیت و درآمد اثر معنی‌دار مثبت و متغیرهای قیمت پیشنهادی، تعداد دفعات بازدید سالانه و اندازه خانوار اثر منفی معنی‌داری روی احتمال تمایل به پرداخت دارد. میانگین تمایل به پرداخت 3392 ریال و ارزش تفرجی سالانه دریاچه 2/7811 (2/1187 میلیون ریال) میلیون ریال برآورد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimating the Outdoor Recreation Value of Maharloo Lake of Shiraz with the Use of Contingent Valuation Method

نویسندگان [English]

  • Marzieh Manafi Mollayousefi 1
  • Babollah Hayati 2

چکیده [English]

Maharloo Lake, located at 23 kilometers from Shiraz, has high value for local people and passengers due to its mild weather and natural interests. Studying recreational values of this place is necessary to predict needs, remove scarcities and tourism development. The aim of this research is to estimate the outdoor recreational value of Maharloo Lake with the use of contingent valuation method. To study the effective variables on willingness to pay per visit by individuals, logit model was used to estimate maximum likelihood. Requested data set were obtained by completing questionnaires and interviewing 188 individuals who visited the lake during summer 2007. Results revealed that 74.5 percents of individuals agreed to pay for each visit. Also results showed that education, lake absorption, gender and revenue had a positive significant effect and bid, number of yearly visits and family size had negative significant effect on probability of willingness to pay. Mean willingness to pay for each visitor per year was 3392 RLs and annual outdoor recreation value of Maharloo Lake was estimated 1187200000 RLs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contingent valuation method
  • Logit Model
  • Maharloo lake
  • Outdoor Recreation value
  • Willingness to Pay
دوره 63، شماره 3 - شماره پیاپی 3
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
مهر 1389
صفحه 291-302