بررسی تجمع فلزات سنگین در بستر، برگ و ریشه درختان حرا (Avicennia marina) دراستان بوشهر

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، ایران

2 دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

4 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش تجمع فلزات سنگین در رسوب، ریشه و برگ رویشگاه‌های حرا (Avicennia marina) در استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفت. کادمیوم (Cd)، مس (Cu) و سرب (Pb)، در بافت ریشه به میزان بالاتری از غلظت این فلزات در رسوب اندازه‌گیری شد که نشان از تجمع این فلزات در ریشه درخت دارد. غلظت نیکل (Ni)، وانادیوم (V) و روی (Zn) به میزان پایین‌تری از غلظت آنها در رسوب بود و تجمع در بافت ریشه نداشت. در بررسی میزان انتقال فلزات به برگ مشاهده شد که سرب و روی از حرکت بسیار کم به برگ‌ها برخوردارند و این میزان برای مس با تجمع کمتر دیده شد. با این وجود غلظت سرب و روی در برگ‌های درختان حرا منطقه مورد مطالعه بالاتر از این میزان در مطالعات مشابه در دیگر مناطق جهان بود که‌این نشان از ورود فلزات سنگین از هوا و جذب سطحی برگ‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation on accumulation of heavy metals in roots and leaves of Avicennia marina the sediment, Bushehr, the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Ali Davari 1
  • Afshin Danehkar 2
  • Nematollah Khorasani 3
  • Arash Javanshir 4
چکیده [English]

The accumulation of heavy metals Cd, Cu, Ni, Pb, V and Zn in the mangrove, Avicennia marina, was studied. Cu, Cd, and Pb were accumulated in root tissues to levels higher than surrounding sediments. Zn, Ni, and V were accumulated to levels lower than sediment concentrations. Pb and Zn showed little mobility to leaf tissue but Cu was accumulated in leaves with low concentration. Since Pb and Zn concentration in leaves was higher than earlier studies, it was recommended air pollution may have an important effect in this impression. Field observations depicted that the mangrove stand in Bushehr region receives high inputs of untreated industrial sewage, surface water run-off, and a range of air pollution diffuse inputs from oil and gas activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accumulation
  • Avicennia marina
  • Coastal pollution
  • Heavy metals
  • mangrove