اثر سد شهید رجایی بر تنوع و تمایز ژنتیکی سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) در رودخانه تجن ساری با استفاده از انگشت نگاری RAPD

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار دانشکده علوم دام و شیلات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

4 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

5 کارشناس آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی تنوع و تمایز سیاه ماهی در رودخانه تجن ساری که سد شهید رجایی در آن احداث گردیده، طراحی شده است. در مجموع 66 قطعه ماهی که 35 قطعه آن مربوط به‌ایستگاه بالا دست و 31 قطعه آن مربوط به‌ایستگاه پایین دست سد شهید رجایی بود، توسط دستگاه الکتروشوکر، صید و پروفیل DNA این ماهی توسط مارکر RAPD ثبت گردید. از بین 10 پرایمر 10 نوکلئوتیدی، تعداد 6 پرایمر با الگوی نواری تکرار پذیر انتخاب شد. در مجموع 89 نوار پلی مورف(نشانگر) به دست آمد که دامنه قطعات تکثیری بین bp 50- 1000 متغیر بود. نتایج مطالعات ژنتیکی توسط مارکر RAPD نشان داد که میانگین فاصله ژنتیکی این دو جمعیت که بر اساس ماتریکس تشابه و ضریب جاکارت محاسبه شد، 487/0 می‌باشد و از آنجا که مرز تعیین گونه و زیر گونه فاصله ژنتیکی 5/0 می‌باشد، استنتاج شد که ‌این دو جمعیت تا حد بسیار بالایی از یکدیگر انشقاق یافته‌اند. نتایج حاصل از آنالیز مولفه‌های اصلی مختصات(PCOA) نیز توانست ‌این دو جمعیت را از یکدیگر متمایز نماید. رسم دندروگرام UPGMA بر اساس ضریب جاکارت نشان داد که‌این دو جمعیت از یکدیگر متمایز است. با توجه به نتایج این بررسی بیان می‌شود که انگشت نگاری RAPD روشی مناسب برای تعیین تمایز ژنتیکی سیاه ماهی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of Shahid Rajaii Dam on Genetic Variation and Differentiation Siah Mahi, Capoeta capoeta gracilis, in Tajan River using RAPD Fingerprinting

نویسندگان [English]

 • Hossein Anvarifar 1
 • Hamid Farahmand 2
 • Mohammadali Nematollahi 2
 • Hossein Rahmani 3
 • Mahmoud Karami 4
 • Bita Khalili 5
چکیده [English]

Siah Mahi, Capoeta capoeta gracilis, is a predominant fish in the river systems of the south Caspian Sea basin. Although there is evidence of the geographical divergence of this taxon, but no information is available on genetic differences within the subspecies populations. This study was designed to evaluate variation and differentiation in the Tajan River and investigation Shahid Rajaii dam effects upon Siah Mahi. A total 65 specimens were collected by electeroshocker set that 31 individual related to up stream station and 35 individual related to down stream station. Ten random 10-mer primers were primarily scored in 5 individuals from each of two stations and finally 6 primers, which shown polymorphic pattern repeatable, were selected and use in the final analysis of two locations. Totally 89 polymorphic band (marker) gained. Lengths of PCR products were between 50-1000 bp. Analyzing the PCR product data shown that the mean difference between the two stations was 0.478. In view of the fact that in ./5 mean genetic distance between two species, separated those from each other, as a result related two stations in a large quantity separated from each other. Results of Principle Coordinate Analysis or PCOA showed that two stations are separated from each other. The unweighted pair group method with averages (UPGMA) dendrogram based on Jaccard´s index also showed these stations are separated. There are perfect similarities between results of morphometric factor and morphometric spacialities. Based on the results, we conclude that RAPD fingerprinting was a useful technique in genetic discriminating the population of Siah Mahi.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capoeta capoeta gracilis
 • Genetic Variation and Differentiation
 • RAPD fingerprinting
 • Shahid Rajaii dam
 • Siah Mahi
 • Tajan river