نویسنده = سهیل ایگدری
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة تجمع ‌زیستی فلزات سنگین روی (Zn) و کروم (Cr) در اندام‌های داخلی ماسل آب شیرین Anodonta cygnea (Bivalvia: Unionidae)

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 677-686

فاتح معزی؛ آرش جوانشیر؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر