نویسنده = حنانه محمدی کنگرانی
تحلیل و بررسی شبکة همکاری مدیریت محیط ‌زیست به‌منظور توسعة گردشگری در جزیرة قشم

دوره 75، ویژه نامه محیط زیست ساحلی و دریایی، اسفند 1401، صفحه 138-148

10.22059/jne.2022.331456.2302

اردشیر شایسته؛ محسن دهقانی؛ سید مهدی جبارزاده؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ لعبت تقوی


ارزیابی پایداری محلی با روش IUCN در زمان‌های پیش و پس از اجرای پروژه‌ی تغذیه مصنوعی ( مطالعه موردی: روستای کال/ استان فارس)

دوره 72، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 515-527

10.22059/jne.2020.272136.1601

حنانه محمدی کنگرانی؛ حسن مقیم؛ ارشک حلی ساز