کلیدواژه‌ها = استان گیلان
بررسی حضور و تعیین رژیم غذایی شنگ (Lutra lutra) در ناحیة مصبی رودخانه‌های شرق استان گیلان: پل رود، خشک‌رود و آچارود

دوره 75، شماره 4، آبان 1401، صفحه 716-732

10.22059/jne.2022.341273.2420

سعید اسحق نیموری؛ سعید نادری؛ علیرضا میرزاجانی


بررسی غلظت فلزات سنگین در برگ سبز چای و خاک‌های سطحی مزارع چای (منطقۀ تحقیق: شهرستان فومن)

دوره 74، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 278-290

10.22059/jne.2021.319276.2180

محسن محمدی گلنگش؛ شقایق عظیمی رودکناری؛ محمد نعیمی جوبنی


برآورد میزان غلظت کادمیوم خاک با استفاده از مدل‌های ANN و ANFIS

دوره 70، شماره 3، آذر 1396، صفحه 509-523

10.22059/jne.2017.140711.1084

احمد بازوبندی؛ صمد امامقلی زاده؛ هادی قربانی؛ تورج افشاری بدرلو


تعیین منشاء هیدروکربن‌های چندحلقه‌ای معطر در رسوبات رودخانه‌ها و سواحل جنوب غربی دریای خزر (استان گیلان) با استفاده از PCA

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 247-268

10.22059/jne.2016.58647

محمد نعمتی ورنوسفادرانی؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ Zhaoyan GU؛ Guoqiang Chu


بررسی روند تغییرات پوشش/کاربری سرزمین حوزه آبخیز کرگانرود، با استفاده از سنجه های بوم شناسی سیمای سرزمین

دوره 64، شماره 4، دی 1390، صفحه 431-441

مهدی شیخ گودرزی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ جهانگیر فقهی