نویسنده = نجفی، مریم
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط کاربری اراضی و کیفیت منابع آب زیرزمینی استان چهارمحال‌وبختیاری

دوره 72، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 353-364

رسول زمانی احمدمحمودی؛ زینب علیمیرزایی؛ نسرین قرهی؛ مریم نجفی


2. ارزیابی کیفیت آب رودخانه پیرغار به‌منظور شرب و آبزی پزوری، استان چهار محال و بختیاری

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 673-684

فاطمه قائدامینی؛ رسول زمانی احمدمحمودی؛ مریم نجفی