Compilation of friendly (green) entrepreneurship development strategies in the agricultural sector of Khuzestan province

Document Type : Research Paper

Author

ramin

10.22059/jne.2023.367520.2616

Abstract

این پژوهش با هدف کلی، تدوین راهبردهای توسعه کسب و کارهای سبز (دوستدارانه) در بخش کشاورزی استان خوزستان انجام شد. در این پژوهش ابتدا با استفاده مطالعات تحلیلی و ادبیات موضوع به بررسی نقاط چهارگانه SWOT یعنی قوت، ضعف، فرصت و تهدید پرداخته شد و با استفاده از تکنیک AHP اولویت‏بندی شدند. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان آگاه و متخصصان موضوع در سازمان‏های ذیربط بودند که به‏طور هدفمند برای مطالعه انتخاب شدند. برای پردازش اطلاعات از تکنیک SWOT-AHP با استفاده از نرم‏افزار Expert Choice‌ انجام شد. یافته‏های پژوهش نشان داد که در ارزیابی معیارها، نقاط ضعف، تهدید، فرصت و قوت اولویت‏های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند که نشان دهنده غالب بودن فضای مخاطره آمیز بر فضای مفید است. علاوه بر این در اولویت‏بندی نواحی استراتژیک نتایج نشان داد که راهبرد اول WT یعنی راهبرد دفاعی (حداقل – حداقل)، راهبرد دوم WO یعنی راهبرد انطباقی (راهبرد حداقل – حداکثر) ، راهبرد سوم راهبرد ST یعنی راهبرد اقتضایی (حداکثر – حداقل) و در نهایت آخرین راهبرد در موضوع مورد بررسی راهبرد SO یعنی راهبرد تهاجمی (حداکثر – حداکثر) است.

Keywords


Articles in Press, Accepted Manuscript
Available Online from 14 November 2023