کلیدواژه‌ها = اکولوژی سیمای سرزمین
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطۀ ساختار اکولوژیک شهر نیشابور و الگوی جزایر حرارتی با تأکید بر رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 295-308

الهام جعفری؛ هادی سلطانی فرد؛ کاظم علی آبادی؛ هادی کراچی


2. بررسی اثر مقیاس بر حساسیت سنجه‏های سیمای سرزمین

دوره 68، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 431-441

علی عسگریان؛ بهمن جباریان امیری


3. بررسی الگوهای توسعه در شهر ساری با استفاده از رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین

دوره 68، شماره 1، بهار 1394، صفحه 95-107

علی عسگریان؛ بهمن جباریان امیری؛ افشین علیزاده شعبانی؛ جهانگیر فقهی