نویسنده = رفعت زارع بیدکی
پیش‌بینی تغییرات عوامل محیطی اقلیمی منطقة زاگرس برای دوره‌های آتی

دوره 75، شماره 2، تیر 1401، صفحه 177-194

10.22059/jne.2022.332568.2325

نگار صالحی هفشجانی؛ آرش ملکیان؛ حسین آذرنیوند؛ علی سلاجقه؛ رفعت زارع بیدکی؛ باقر شیرمحمدی


بررسی تغییرات پارامترهای کیفیت آب در حوضه آبخیز سد زاینده رود

دوره 72، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 445-458

10.22059/jne.2020.271369.1589

سعید سلطانی؛ فهیمه مختاری؛ رفعت زارع؛ سمیه رئیسی