نویسنده = کاظم علی آبادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطۀ ساختار اکولوژیک شهر نیشابور و الگوی جزایر حرارتی با تأکید بر رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 295-308

الهام جعفری؛ هادی سلطانی فرد؛ کاظم علی آبادی؛ هادی کراچی