نویسنده = شفائی، حسنا
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روشهای هیدرولوژیکی در برآوردحقآبه زیست محیطی رودخانه (مطالعه موردی رودخانه گرگانرود)

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 437-451

کاظم اسماعیلی؛ زهرا صادقی؛ عبدالرضا کابل؛ حسنا شفائی