نویسنده = محمداسماعیل، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و پهنه بندی خطر زیست محیطی فلزات سنگین خاک با استفاده از شاخص‏های آلودگی در اراضی زراعی جنوب تهران

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 757-868

یوسف رضا باقری؛ فاطمه مسکینی ویشکایی؛ زهرا محمداسماعیل؛ سعید سعادت؛ حامد رضایی