نویسنده = علی اکبری، آسیه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر فاکتورهای اقلیمی بر نرخ تجزیه و ناپدید شدن گروه های سرگین، مطالعه موردی: گوزن زرد ایرانی در پناهگاه حیات وحش دشت ناز

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 465-478

آسیه علی اکبری؛ محمودرضا همامی؛ رسول خسروی؛ سید محمود قاسم پوری