نویسنده = محمدی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ارزش اقتصادی کارکردها و خدمات تفریحی پارک ناهارخوران با استفاده از روش آزمون انتخاب

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 799-812

لیلی ابوالحسنی؛ عاطفه بیانی؛ ناصر شاهنوشی؛ حسین محمدی