نویسنده = نیکوبذل راد، انسیه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیرات محیط زیستی کارخانۀ کمپوست با استفاده از رویکرد بیزین: مطالعۀ موردی استان گلستان

دوره 68، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 305-319

انسیه نیکوبذل راد؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ امیر سعدالدین