نویسنده = خراسانی، نعمت الله خراسانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات زمانی غلظت PM10 و تأثیر پارامترهای هواشناسی بر آن طی سال های 1389-1384

دوره 66، شماره 1، بهار 1392، صفحه 101-111

زینب نظری؛ نعمت الله خراسانی خراسانی؛ سادات فیض¬نیا؛ محمود کرمی