نویسنده = لطفی، علی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پایداری اکولوژیک زمین های کشاورزی با استفاده از عناصر ساختاری سرزمین

دوره 64، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 219-230

علی لطفی؛ سید مهدی حشمت الواعظین