نویسنده = بهروزی راد، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار اجتماعی و رفتار تولیدمثلی آهو (Gazella subgutturosa) در منطقه کالمند-بهادران یزد

دوره 63، شماره 1، بهار 1389، صفحه 15-22

بهروز بهروزی راد؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ حسن اکبری