مکان‌یابی پهنه‌های مناسب برای گردشگری ورزشی در کوهستان (مطالعۀ موردی: جادۀ‌ کرج‌ـ چالوس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکدۀ محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

4 دانشیار دانشکدۀ اقتصاد وتوسعۀ کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

کوه‌ها مانند دیگر محیط‌های طبیعی، از مقاصد اصلی انواع گردشگری متکی به طبیعت از‌جمله گردشگری ورزشی هستند که توان متناهی برای این منظور دار‌ند و این توانایی از نقطه‌ای به نقطۀ دیگر متفاوت است و به‌تبع آن نوع و میزان این گونه از توسعه در مناطق مختلف، متناسب با توان تفاوت دارد. از این‌رو ضروری است قبل از برنامه‌ریزی به این منظور، به ارزیابی تناسب سرزمین پرداخت. جادۀ کرج‌ـ چالوس با داشتن شرایطی همچون ویژگی‌های ژئومورفولوژیک، زیستی و مناظر طبیعی کم‌نظیر یکی از مناطق پر‌طرفدار گردشگری کشور به‌شمار می‌رود که مطالعه و شناسایی قابلیت‌ها، پتانسیل‌ها و محدودیت‌های گردشگری آن و برنامه‌ریزی لازم در این خصوص، می‌تواند موجبات توسعۀ پایدار گردشگری در منطقه را فراهم آورد. به همین منظور در پژوهش حاضر با هدف معرفی مناسب‌ترین مکان توسعۀ فعالیت‌های طبیعت‌گردی، اقدام به پهنه‌بندی این محور با استفاده از روش ارزیابی چند‌معیارۀ مکانی و تدوین معیارهای زیست‌محیطی برای گروهی از فعالیت‌های ورزشی شامل کوه‌نوردی، صخره‌نوردی، کوه‌پیمایی، دامنه‌نوردی، دوچرخه‌سواری در کوهستان، اسب‌سواری و دره‌نوردی شد.
به‌منظور تبیین ارتباط بین اهداف و معیارها یک ساختار سلسله‌مراتبی تعریف شد. معیارها با استفاده از روش سلسله‌مراتبی و کاربرد نرم‌افزار Expert Choice وزن‌دهی شد. پس از تهیۀ نقشۀ معیارها، تلفیق لایه‌های اطلاعاتی با ترکیب خطی وزن‌دار در محیط سامانۀ اطلاعات جغرافیایی انجام و مکان‌های نهایی مناسب برای توسعۀ فعالیت‌های مطالعه‌شده استخراج شد. معیارهای تدوین‌شده شامل ویژگی‌های زمین (خاک، سنگ بستر و ناهمواری‌ها) بود. بر‌اساس نتایج این پژوهش، 58 درصد از منطقه قابلیت توسعۀ فعالیت‌های گردشگری ورزشی در کوهستان را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Site Selection Appropriate Zones for Sport Tourism in Mountain Areas A Case Study: Karaj-Chalous Road

نویسندگان [English]

  • leila akhoondi 1
  • َAfshin Danehkar 2
  • Reza Arjmandi 3
  • Hosein Shabanali Fami 4
1 M.S.C in Environmental Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate professor, Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
3 Assistant professor, Faculty of Environmental and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate professor, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran
چکیده [English]

The Mountains as the other Natural Environment are the main purposes for nature based tourism such as sport tourism and have a finite capacity for recreation development which differs from one place to another and naturally causes different type of tourism’s development. Therefore land Suitability is very important before Tourism planning. Some charactristics like geomorphological, biological and unique natural landscapes make Karaj-Callous road as one of the most popularity tourism region in Iran and study about it ’s capacity and limitation and do planning could cause sustainable tourism. In this regard current research with the goal introducing the best place for development Nature-based Tourism activities in mountain ecosystem, using Spatial Multi Criteria Evaluation and prepare criteria for some sport activities including Mountaineering, Rock climbing, Trekking, Slope walking, Mountain biking, Horse riding and Canyoneering.
In order to illustrating the relationship between the objectives and criteria, a Hierarchy structure defined. The criteria weighted by the Analytical Hierarchy Process and Expert Choice software, maps of each criterion combined together by Weighted Linear Combination in GIS for provide suitable places for tourism activities. Criteria was includin geomorphological caractristics (soil, rock features and topography). Results show about 58% of study area has capability for development a variety sport tourism activities in mountain.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mountain
  • Sport Nature -based Tourism
  • Spatial Multi Criteria Evaluation
  • Analytic Hierarchy Process
  • Karaj-Chalous road
 

Abdollahi, H., Matinkhah, H., Bashari, H., Hoseini, M., 2012. Surveying the Recreational Priorities in Gavkhooni Region Through Analytical Hierarchy Process (AHP),Iranian Journal of Natural Resources, 65(1): 95-110. (in Persian)

Akhoondi, L., 2012. Site Selection for Sustainable Nature Based Tourism and Suggesting Management Approaches according to Recreational Activities Demand, Case Study: Karaj River along Chalous Road. M.Sc Thesis Environmental management, Faculty of Eneagy and environment.Azad Islamic University.Science and Researches Unit.Tehran, 135P. (in Persian)

Akhoondi, L., Danehkar, A., 2013. Spatial multi criteria evaluation for Mountain sustainable tourism management: Proceedings of the first national conference on achivieng sustainable development, Tehran. 7-9 marth 2013.(in Persian)

Akhoondi, L., Danehkar, A., 2013. Development of Nature tourism criteria for Sport tourism in Mountain Ecosystems: Proceedings of the national Congress on Tourism and Nature Tourism in Iran, Hamedan. 11-13 marth 2013.(in Persian)

Aminu, M., 2007.A Geographic Information System (GIS) and Multi-criteria Analysis for Sustainable Tourism Planning. Master of Science Thesis, University Technology Malaysia, 156p.

Ananda, j., Herath, G.,2003.The use of Analytic Hierarchy process to incorporate stakeholder preferences into regional forest planning Forest policy and Economics, 5,pp.13-26.

Ardakani, T., 2008. Determination of Sustainable Tourism Capability and Planning in Chabahar Bay According to Environmental Criteria.M.Sc Thesis Environmental Science, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, 123p. (in Persian)

Asadollahi, Z. 2010. Environmental Management Planning of Choghakhor Wetland for Conservation and Recreation by Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE).M.Sc Thesis Environmental Science, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj 142p. (in Persian)

Azadi Nejat, S., Jalali, S., Ghodsi poor, S., 2010. Using Geografic information system (GIS) and decision making methods in locating and world registration of Geoparks in the Persian Gulf region. Persian gulf Journal. 2: 75-92. (in Persian)

Chulmin, J., 2007. Design of intelligent Geographic Information System for Multi-criteria Site Analysis, URISA journal.3, 103P.

Danehkar, A., Asadolahi, Z., Alizadeh Shabani, A., Javanshir, A., 2012. Nature Based Tourism Management Planning of Choghakhor Wetland by Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE), Iranian Journal of Natural Resources, 65(2): 53-66. (in Persian)

Danehkar, A., Mahmoudi, B., 2013. Nature Toutism: Design and Development Criteria. Iranian Students Booking Agency. 294P. (in Persian)

Fennell, David A., 2006. Introduction of Ecotourism, Mazandaran University, 123P.

Erfani, M., Ardakani, T., Sadeqi, A.,Pahlavanrudi, A., 2011.Site Selection for Intensive Recreation in Chah nimeh region (Zabol) by MCDM.Journal of Environmental Research, Vol 2, NO.4: 41-50. (in Persian)

Farajzade-asl, M., Karim panah, R., 2008. Analysis of Appropriate Zone for EcotourismDevelopment in Kordestan by Gis, Journal of Natural Geography, No. 65, PP. 33-50. (in Persian)

Ghodsi Poor, S., 2010. Analytical Hierarchy Process.eighth Edition, Amir kabir university publications. Tehran. 220 P. (in Persian)

Haddadinia, S. 2009. Nature-based Tourism Zoning with Consideration of Environmental Criteria: A Case Study in Khatam Twonship, Yazd province. M.Sc Thesis Environmental Science, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, 123p. (in Persian)

Herath, G., 2004. Incorporating community objectives in improved wetland management: the use of the analytical hierarchy process.Environmental management. 70: 263-273.

Karam, A., 2005. Land Suitability Analysis for Physical Development in the Northwest of Shiraz by Means of Multi Criteria Evaluation (MCE) and Geographic Information System (GIS). Geographic Researches, 54: 93-106. (in Persian)

Karrubi, M., 2008.Ecotourism the necessity to support it in Iran.Quarterly of Environmental Sciences.Vol, 5. No, 4: 15-25. (in Persian)

Keeney,R., Raiffa, H., 1976. Decisions with multiple ‍Criteria ittsburgh Preferences. New Y ork: Willey.

Kue, M-S., Liang,G-S., Huang,W-C. 2006. Extensions of multicriteria analysis with pair wise comparison under a fuzzy environment. International.Journal of Approximate Reasoning.43.268-285.

MacCrimmon, K. R., 1969. Improving the System design and evaluation process by the use of trade-off information: an application to northeast Corridor transportation- Planning.RM- 5877-DOT. Santa Monica, CA: The Rand corporation.

Makhdoom, M., 2011. Fundamental of Land Use Planning, University of Tehran, 13Edition, Tehran.300P. (in Persian)

Moradi Jokar, A., Ramezan Zade Lesbui, M., 2008. Mountain Ecotourism: Universe attitude about Challenges and opportunitiy. Journal of Mountain Environment, 11: 17-19. (in Persian)

Movahed, A., Zadeh dabbagh, N., 2010. Evaluating the Ecological Potential of Dez river between boundry to Bande qir for Ecotourism, Journal of Mohitshenasi, No: 55, PP. 13-24. (in Persian)

OK, Kenan., 2006. Multiple Criteria Activity Selection for Ecotourism Planning in Igneada ,Turk J Agric Journal, 30 : 153-164.

Parhizkar, A., Ghaffari gilandeh, A., 2006. Geografic information system and Multi Criteria decision making Analysis. Samt Publications.(in Persian)

Pitz, G. F., Mckillip,J 1984. Decision analysis for program evalutions. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Roudgarmi, P., Khorasani, N., Monavari, M.,Nouri, J., 2007.Evaluation of Development Alternatives in Environmental Impact Assessment by Spatial Multi Criteria Evaluation.Environmental Science and Technology, 4: 73-84. (in Persian)

Saaty, T.L. 2000, Fundamentals of Decision making and priority theory –with the analytic Hierarehy process, 2nd ed. ittsburgh, PA:RWS publications.

Safarpour, 2013.Central Alborz Protected Area (Sothern Division), Pars publication. Karaj. 44P. (in Persian)

Sajadian, N., Sajadian, M., 2011.Rural Ecotourism Capabilities in Mazandaran (Classification-Preservation &Development).Urban management, 27: 59-87. (in Persian)

Zahedi, Shamsosadat., 2006. Sustainable Tourism & Ecotourism (Environmental Perspective). First Edition. Allame tabatabai University. Tehran. 215P. (in Persian)