نویسنده = رسول خسروی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ارتباط ترکیب پسماند و بروز تعارض گرگ (Canis lupus) با جوامع بومی در استان همدان

دوره 65، شماره 1، بهار 1391، صفحه 45-52

منصوره حسن زاده؛ محمد کابلی؛ رسول خسروی؛ محسن احمدی