دوره و شماره: دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 243-479 
8. ارزشیابی بیانیه های ارزیابی اثرات محیط زیستی در کشور

صفحه 337-349

فاطمه رسولی نسب؛ بهمن جباریان امیری؛ محمد کابلی؛ افشین دانه کار


17. مدل‌های غالبیت تنوع به عنوان شاخصی از آشفتگی‌ در جنگل‌های بلوط غرب ایران (Quercus brantii Lindl.)

صفحه 453-465

حمید رضا میرداودی؛ محمد رضا مروی مهاجر؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ وحید اعتماد