کلیدواژه‌ها = سامانه اطلاعات جغرافیایی
مدل‌سازی مکانی زی‌تودة مانگروهای منطقة حفاظت شدة حرا

دوره 75، ویژه نامه محیط زیست ساحلی و دریایی، اسفند 1401، صفحه 15-28

10.22059/jne.2022.352079.2501

داود مافی غلامی؛ ابوالفضل جعفری؛ مریم یعقوب زاده


ارزیابی آسیب پذیری کیفی آبخوان دشت بیرجند به روش SINTACS

دوره 72، شماره 3، مهر 1398، صفحه 279-294

10.22059/jne.2019.272569.1605

مبین افتخاری؛ محمد اکبری؛ عباسعلی قزل سوفلو


مقایسه قابلیت کاربرد دو روش رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی در پهنه بندی حساسیت آتش سوزی عرصه های جنگلی و مرتعی استان مازندران

دوره 71، شماره 4، دی 1397، صفحه 549-563

10.22059/jne.2018.239234.1415

کیانوش ویدامنش؛ حامد ادب؛ آزاده عتباتی


نقش ارتفاع در تنوع گونه ای تیره قوشیان (Accipitridae) در استان های خراسان (پرندگان: شاهین سانان)

دوره 69، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 935-949

10.22059/jne.2017.115163.829

حامد بیدل؛ منصور علی آبادیان


ارزیابی ریسک زیست‎محیطی خط انتقال سراسری گاز به روش مالبایر در استان لرستان

دوره 65، شماره 3، مهر 1391، صفحه 353-365

10.22059/jne.2012.29789

مریم خالقیان؛ افشین دانه کار؛ نعمت الله خراسانی؛ سید علی جوزی؛ جهانگیر فقهی؛ سید رضا نوابی قمصری


ارایه مدل بهینه توسعه یکپارچه شهری در استان تهران

دوره 65، شماره 3، مهر 1391، صفحه 379-392

10.22059/jne.2012.29791

صبا رضا سلطانی؛ سید مسعود منوری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علی اصغر آل شیخ


کمی سازی رابطه پارامترهای کیفی آب زیرزمینی و پدیده های سطح زمین (حوزه آبخیز قره سو، استان گلستان)

دوره 65، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 67-82

10.22059/jne.2012.29464

بهناز راحلی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حمیدرضا مرادی


مکان‌یابی محیط‌زیستی نیروگاه حرارتی براساس دو مدل منطق بولین و هم‌پوشانی شاخص (مطالعه موردی: شهرستان چابهار)

دوره 64، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 43-54

آسیه صادقی؛ نعمت ا... خراسانی؛ افشین دانه کار؛ طاهره اردکانی