نویسنده = یحیی اسماعیل‌پور
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی مطلوبیّت زیستگاه آهوی ایرانی (Gazella Subgutturosa Subgutturosa) در منطقه تیراندازی و شکارممنوع قراویز به روش ENFA

دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 329-346

پیمان کرمی؛ یحیی اسماعیل‌پور؛ صابر قاسمی؛ مظفر شریفی