نویسنده = مهدی قربانی
تعداد مقالات: 5
1. تئوری فرهنگی و تبیین نگرش زیست محیطی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 565-582

مجتبی حمایت خواه؛ مهدی قربانی


3. تحلیل شبکه و انسجام سازمانی در مدیریت مشارکتی پارک ملی سرخه حصار

دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 519-530

مصطفی نادری؛ مهدی قربانی؛ احمدرضا یاوری


5. بارزسازی تغییرات و پویایی کاربری‏ ها و پوشش اراضی در ذخیره‏ گاه زیست‌کرۀ‏ ارسباران (1366‌ـ 1390)

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 559-572

آصف درویشی؛ سیما فاخران؛ علیرضا سفیانیان؛ مهدی قربانی